KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkurs na stanowisko:
Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych WSM

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
  1. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym
  2. Co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata na stanowisku kierowniczym,
  3. Znajomość zasad rachunkowości zarządczej i kontroli finansowej,
  4. Znajomość w zakresie opracowywania  finansowych planów krótko i długoterminowych oraz nadzoru nad ich realizacją z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych,
  5. Znajomość prowadzenia rachunkowości i prowadzenia kontroli w tym zakresie ,
  6. Znajomość zasad finansowania, rozliczania i oceny efektywności ponoszonych kosztów inwestycji z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych,
  7. Umiejętność analizowania występujących bieżących i przewidywanych perspektywicznych wewnętrznych
   i zewnętrznych niekorzystnych warunków mających wpływ na działalność spółdzielni i podejmowania działań dla uniknięcia bądź ograniczenia ich skutków,
  8. Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
  9. Dobra znajomość obsługi komputera i programów finansowo-księgowych.
  10. Mile widziane uprawnienia biegłego rewidenta,
  11. Mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Zaświadczenie potwierdzające minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata na stanowisku kierowniczym.
  4. Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
  6. Aktualne oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie prokuratorskie lub sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.
  7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
  8. Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018 r. poz. 1000).
  9. Pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej, z członkiem Rady Nadzorczej WSM.
  10. Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, ale w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
  11. Zgłoszenie nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
 • Zgłoszenia kandydatów:
 1. Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 17.12.2018 r. do godziny 12:00 pocztą ( decyduje data wpływu do kancelarii WSM) lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Rada Nadzorcza WSM ul. Elbląska 14,  01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych -  NIE  OTWIERAĆ KOPERTY”.
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert.
 6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn

Na stronie internetowej www.wsm.pl znajduje się Statut Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Sprawozdanie finansowe za 2017 r.