PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg dwustopniowy na:

na wybór:

GENERALNEGO REALIZATORA INWESTYCJI do Wspólnego Przedsięwzięcia w czynnościach faktycznych oraz prawnych mających na celu kompleksowe zrealizowanie w imieniu i na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej procesu realizacji Inwestycji Budowlanej pn: „STARA PIEKARNIA”, na terenie cz. nieruchomości dz. nr ew. 2/13  z obrębu: 7-02-11 przy ul. Dolnośląskiej 1, Warszawa – Żoliborz”

 

Materiały przetargowe (pliki PDF na pendrive i dostęp do „chmury) są do nabycia od dnia 23 września 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., w siedzibie Biura Zarządu WSM, pok. 112, w cenie 123,00 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty powyższej kwoty na rachunek bankowy numer: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00.

Pobierając SWZ, osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu, przez osoby upoważnione – druk dostępny na stronie internetowej WSM.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Agnieszka Rakowska – Członek Komisji Przetargowej, tel. 535 111 558, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Od Oferentów wymagane jest:

- wniesienie do dnia 04 listopada 2019 r. wadium w wysokości: 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), przelewem na rachunek bankowy WSM: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

- spełnienie wymogów formalnych określonych w SWZ.

Ofertę sporządzoną wg. wymogów SWZ z dopiskiem: „Oferta na wyłonienie GRI – STARA PIEKARNIA”, wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok. 7, najpóźniej do 07 listopada 2019 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14 w Warszawie, w sali konferencyjnej w dniu 07 listopada 2019 r. o godz. 13.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.