PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg z negocjacjami na:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI NA OSIEDLU WSM NOWODWORY, PRZY UL. ADAMA CIOŁKOSZA 2, 2A, 3, 4, 4A, 1, 5, 6 ORAZ PRZY UL.KSIĄŻKOWEJ 9 W WARSZAWIE. 

 

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) są do nabycia w okresie od dnia 07.11.2019r. roku do dnia 21.11.2019r., w siedzibie Administracji Osiedla WSM „Nowodwory”, przy ul. Adama Ciołkosza 4 w Warszawie, w cenie 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) brutto, po okazaniu potwierdzenia wpłaty powołanej kwoty na rachunek bankowy nr: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, w godzinach:

  • Poniedziałek – Piątek – 830-1500

 

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Administrator Os. Nowodwory jest Pani Marzena Drwal - kontakt: tel. 22 676-83-02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od Oferentów wymagane są:

  1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
  2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy: PKO BP XV o. Warszawa o nr 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta na: Kompleksowe sprzątanie budynków z terenem przyległym i pielęgnacją zieleni na Osiedlu WSM „Nowodwory”, przy ul. Adama Ciołkosza 2, 2A, 3, 4, 4A 1, 5, 6 oraz przy ul. Książkowej 9 w Warszawie.” wraz z adnotacją: „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok.7 („WSM”), najpóźniej do dnia 22.11.2019 r., do godz. 1000.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSM, przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Sali konferencyjnej, 2 piętro, w dniu 22.11.2019 r. o godz. 1200.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.

Do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia należy przystąpić od 01.12.2019 roku.


WSM jako organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.