Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Osiedla innych osób niż członkowie Rady Osiedla

Zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Osiedla, w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele dyrekcji osiedla i inni goście zaproszeni przez zwołującego zebranie.

Potwierdza to opinia prawna z dnia 7 sierpnia 2018r., w której stwierdzono, że „… w posiedzeniach innych organów niż Walne Zgromadzenie mogą uczestniczyć tylko członkowaie tych organów. Wynika to z przepisów art. 18 § 2 Prawa Spółdzielczego, członek spółdzielni ma prawo być wybranym do każdego organu spółdzielni, ale nie uczestniczenia w jego obradach w sytuacji gdy nie został wybrany. Regulamin Rady Osiedla w § 6 ust. 5 dopuszcza udział innych zaproszonych gości, ale decyzje w tym zakresie podejmuje zwołujący posiedzenie przewodniczący, bądź jego zastępca.

Ponadto, na podstawie § 6 ust. 4 w posiedzeniach Rady Osiedla mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej posiadający mandaty z danego osiedla.

Tryb i termin udzielania odpowiedzi na pisma skierowane do Rady Osiedla oraz na wnioski złożone podczas dyżurów członków Rady Osiedla

Termin i tryb udzielenia odpowiedzi na pisma skierowane do Rady Osiedla oraz na wnioski złożone podczas dyżurów członków Rady Osiedla WSM Zatrasie związany jest z trybem obradowania tego organu Spółdzielni.

Każde pismo (w formie papierowej, elektronicznej, arkusz zgłoszenia sprawy na dyżurze członków Rady Osiedla) jest rejestrowane i dekretowane do rozpatrzenia przez: Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Komisję Rewizyjną lub całą Radę, w zależności od tematu poruszanej sprawy.

Przedstawiane w pismach kwestie rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu danej Komisji, która przygotowuje projekty odpowiedzi. Rozpatrywanie spraw bardziej złożonych, wymagających dodatkowych wyjaśnień ze strony Dyrekcji Osiedla, zasięgnięcia opinii prawnej, stanowiska Rady Nadzorczej lub Zarządu WSM, może być przełożone na kolejne posiedzenia Komisji. W takim przypadku termin udzielenia odpowiedzi wydłuża się do czasu uzyskania pełnych informacji w sprawie. Termin ten może być także dłuższy z innych przyczyn, w tym niezależnych od Rady Osiedla np. w związku z długim oczekiwaniem na udzielenie dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do udzielenia odpowiedzi, oraz spowodowanych dużą ilością wpływającej korespondencji lub spraw bieżących do rozpatrzenia.

Projekty odpowiedzi na wnioski złożone podczas dyżuru członków Rady Osiedla i wpisane do arkusza zgłoszenia sprawy przygotowywane są zwykle przez dyżurujących członków Rady po uprzednim uzyskaniu, w razie konieczności, informacji w sprawie od Dyrekcji Osiedla.

Przygotowane projekty odpowiedzi przedstawiane są na prezydium Rady Osiedla WSM Zatrasie, które ustala porządek posiedzeń plenarnych Rady i przekazuje projekty pism wszystkim członkom Rady Osiedla w celu zgłaszania uwag i propozycji zmian.

Rada Osiedla jest organem kolegialnym, zatem wszystkie przygotowane odpowiedzi muszą być zaakceptowane przez Radę Osiedla na posiedzeniach, które z reguły odbywają się raz w miesiącu. Ostateczna treść odpowiedzi przyjęta przez Radę Osiedla wysłana jest do osoby zainteresowanej.

W związku z powyższym termin udzielenia odpowiedzi na pisma skierowane do Rady Osiedla wynosi co najmniej miesiąc.

Rada Osiedla nie odpowiada na pisma przekazane do wiadomości Rady Osiedla oraz na anonimy.

Zarówno Statut Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak i  Regulamin Rady Osiedla nie określają terminu udzielenia odpowiedzi na pisma kierowane do Rady Osiedla. Spółdzielni mieszkaniowych nie obowiązują terminy załatwiania spraw określone w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego

Udostępnianie protokołów i uchwał Rady Osiedla WSM Zatrasie oraz innych dokumentów członkom Spółdzielni

Zgodnie z art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

Prawo członka Spółdzielni do otrzymywania powyżej wymienionych dokumentów określa także § 10 ust. 1 pkt 9 statutu WSM.

Ponadto § 10 ust. 1 pkt 10 statutu WSM stanowi, że członek Spółdzielni ma prawo zaznajamiania się w lokalu Spółdzielni z:

 • rejestrem członków,
 • protokołami obrad i uchwałami organów Spółdzielni,
 • rocznymi sprawozdaniami finansowymi i protokołami lustracji,
 • własnymi aktami członkowskimi,
 • umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi z zastrzeżeniem, że Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do tych umów, jeżeli to naruszałoby prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi jej znaczną szkodę, przy czym odmowa musi być wyrażona na piśmie, a członek Spółdzielni może złożyć w terminie 7 dni od doręczenia pisemnej odmowy wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów.

Część z powyżej wymienionych dokumentów znajduje się w Biurze Zarządu WSM, a część w Administracji Osiedla.

Z protokołami z posiedzeń plenarnych Rady Osiedla WSM Zatrasie i pojętymi uchwałami członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w sekretariacie Rady Osiedla w godzinach pracy, po uprzedniej weryfikacji uprawnień osoby wnioskującej o uzyskanie tych dokumentów pod kątem posiadania członkostwa w Spółdzielni.

Otrzymanie kopii ww. dokumentów następuje na wniosek zainteresowanego członka po uprzednim pokryciu kosztów ich sporządzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o tajemnicach prawnie chronionych, w szczególności danych osobowych, protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Osiedla zamieszczane są na stronie internetowej Rady Osiedla po anonimizacji zawartych w nich danych, których udostępnienie mogłoby naruszyć te przepisy.

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WSM jest Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: iodo (@) wsm.pl.

2

OPIS INWESTYCJI1

Osiedle Szmaragdowe znajduje się w rejonie ulicy Talarowej i Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka.

Grunt na którym powstaje inwestycja WSM Osiedle Szmaragdowe, jest własnością Spółdzielni.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 95-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi, jest gwarantem prowadzenia prawidłowej eksploatacji zasobów, dobrej gospodarki finansowej i bezpieczeństwa na rynku nieruchomości. O naszej solidności świadczą inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie: Niedzielskiego, Gojawiczyńskiej, Saperska.

OTOCZENIE

Swoim założeniem urbanistycznym tworzy atrakcyjną i nowoczesną przestrzeń miejską. 

Niewątpliwym atutem osiedla jest:

 • bliskość głównych szlaków komunikacyjnych dzielnicy: od zachodu most Marii Skłodowskiej – Curie (Most Północny) z komunikacją tramwajową, a od wschodu ulica Modlińska;
 • pełna oferta edukacyjna: żłobek, przedszkole i szkoła w odległości do 50 m oraz usługowo-handlowa: w niewielkiej odległości sklepy sieci Carrefour-Expres oraz Lidl oraz budowana za ulicą Światowida Galeria Handlowa;
 • wygodny i funkcjonalny rozkład mieszkań.

Niedaleko inwestycji znajdują się  tereny zielone – Wydmy Tarchomińskie i Ogród Jordanowski. 

MIESZKANIA

Projekt inwestycji obejmuje trzy zespoły mieszkalne, łącznie 10 budynków, z lokalami usługowymi na parterze i garażami podziemnymi, które będą realizowane dwuetapowo. Każdy zespół mieszkaniowy będzie posiadał dziedziniec rekreacyjny zaprojektowany na dachach garaży.

MAPA inwestycji

mapa szmaragdowe

11.12.1921 – grupa działaczy PPS i nie tylko, w skład której wchodzili m.in. Jan Hempel, Maria Orsetti, Stanisław Tołwiński, Stanisław Szwalbe, Bolesław Bierut, powołuje pierwszą 9-osobową Radę Nadzorczą Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

24.01.1922 – Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował statut WSM, określając jej cele tj. „dostarczanie i wydzierżawianie członkom tanich i zdrowych mieszkań budowanych drogą samopomocy zbiorowej przy poparciu instytucji państwowych i komunalnych, zaspokajania wspólnymi siłami kulturalnych potrzeb członków”.

01.02.1922 – Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zostaje wpisana do rejestru Sądu Okręgowego w Warszawie.

04.06.1923 – Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych przydziela WSM działkę na Żoliborzu przy Placu Wilsona.

12.12.1925 – wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego budynku (zniszczonego w czasie powstania warszawskiego, odbudowanego po wojnie wg innego projektu; mieści się tam kino „Wisła”) przy pl. Wilsona.

09.01.1927 – oddano pierwszych 28 mieszkań w I kolonii WSM. Dom zaprojektował Brunon Zborowski.

21.10.1928 – położenie kamienia węgielnego pod budowę III i IV kolonii WSM.

1928 – rozpoczyna działalność Dom Spółdzielczy, w którym znajduje siedzibę: przedszkole, bursa dla robotników i Stowarzyszenie „Szklane Domy”.

1928 – powstaje Teatr Kukiełkowy „Baj”.

1929-1933 – powstają kolonie: III, IV, V, VI, VII, VIII; trwają przygotowania do budowy osiedla Rakowiec.

1931 – zostają wydane pierwsze numery gazety „Życie WSM”, która z przerwami wychodzi do dziś, a w ubiegłym roku obchodziła swoje 85-lecie.

04.04.1933 – rozpoczyna działanie Teatr im. Stefana Żeromskiego prowadzony społecznie przez Irenę Solską oraz kino Żoliborz (później Kino Tęcza).

1938 – powstaje Klub Sportowy „Siła”.

01.09.1939 – wybuch II wojny światowej, WSM ponosi ogromne straty: Rakowiec niemal w całości został zbombardowany, na Żoliborzu zburzono Kolonię I, spalono kolonie III i VII, poważnie zniszczono kolonię II.

Styczeń 1940 – powstaje Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna WSM.

Marzec 1942 – WSM przechodzi pod nadzór niemieckiego Zarządu Komisarycznego.

01.08.1944 – przy ul. Suzina padają pierwsze strzały w powstaniu warszawskim.

08.05.1945 – podpisanie bezwarunkowej kapitulacji niemieckich sił zbrojnych, koniec wojny.

16.12.1945 – pierwsze powojenne Walne Zgromadzenie Delegatów WSM.

Lipiec 1946 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pierwszego budynku mieszkalnego po wojnie
w Warszawie.

Kolejne lata to odbudowa zniszczeń wojennych i budowa nowych osiedli mieszkaniowych.

1954 – wybudowano Społeczny Dom Kultury.

1956 – rozpoczęto budowę osiedla na Woli (Koło).

1958 – rozbudowa osiedla na Kole, budowa Serka Żoliborskiego i innych budynków na Żoliborzu. Zainicjowano budowę osiedla na Okęciu, rozpoczęto budowę drugiego osiedla na Rakowcu, a także osiedla Piechotków na Bielanach.

1960 – położono kamień węgielny pod budowę nowego osiedla WSM „Sady Żoliborskie”. Rok później dom nr 13 na tym osiedlu otrzymał tytuł Mistera Warszawy.

1961 – rozpoczęto budowę osiedla Młociny.

1962-68 – wybudowano osiedle Zatrasie.

1969-73 – powstaje osiedle Rudawka.

1970 – rozpoczęto budowę osiedla Piaski.

1975 – wybudowano pierwsze domy na Chomiczówce.

1970-1972 – z WSM wydzieliły się Rakowiec, Mokotów, Okęcie i Wola, zaś w 1990 Żoliborz Centralny i Chomiczówka.

1973-1978 – wybudowano osiedle Wawrzyszew.

1992-1998 – wybudowano pierwsze osiedle na Białołęce – Nowodwory.

1999-2001 – powstało osiedle Latyczowska na Pradze Południe.

2004 – powstało osiedle Hery na Woli.

2004 – wydzielono z osiedla Wawrzyszew osiedle Wawrzyszew Nowy.

2014 – powstało osiedle Niedzielskiego, obecnie zarządzane przez Zarząd.

2016 – podjęto budowę osiedla Szmaragdowe na Białołęce.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, 

że otrzymała świadectwo rejestracji graficznego znaku towarowego WSM Z-375877. 

logo
Znak otrzymał w rejestrze numer R– 242722. 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (urzad_patentowy.pdf)urzad_patentowy.pdf

Logowanie tylko dla Członków WSM.

 

{module [178]}

W tej zakładce znajdziecie Państwo:

- Statut i regulaminy

- Ustawy

- Druki i Wnioski

- Sprawozdania Zarządu

- KFM

- Protokoły lustracji

- Walne Zgromadzenie

 

Numer konta bankowego dla opłat za wydanie zaświadczenia:

PKO BP XV O/Warszawa

83 1020 1156 0000 7802 0006 3511

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

01-737 Warszawa, ul. Elbląska 14

1

1

2

3

4

5

6

Początkiem stycznia 2013 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało o nowym Prawie Telekomunikacyjnym dotyczącym wykorzystywania plików cookies na stronach WWW. Zgodnie z nowelizacją ustawy, Prawo Telekomunikacyjne z dniem 22.03.2013 roku, właściciele wszystkich witryn, które korzystają z ów plików, zobowiązani będą do uzyskania zgody od przeglądającego strony na ich zainstalowanie.


Czym są pliki cookies?
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Dział w odzyskiwaniu po awarii.

Prosimy o cierpliwość.

Przepraszamy za niedogodności.

Witamy na stronie Biura Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej!

Strona powstała z myślą o Naszych Mieszkańcach oraz wszystkich osobach, które chcą poznać działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jeśli chcą Państwo:

 1. uzyskać informację o wolnych lokalach mieszkalnych na sprzedaż lub najem, wolnych lokalach użytkowych na sprzedaż lub najem, garażach oraz miejscach postojowych prosimy o kliknięcie na specjalny znak - klucz znajdujący się w lewym górnym rogu na stronie głównej;
 2. być na bieżąco poinformowani, co dzieje się w Spółdzielni, zapoznać się z ogłoszeniami o przetargach na prace remontowe, zareklamować się w naszej gazecie - prosimy o kliknięcie w zakładkę Strona Główna;
 3. dowiedzieć się więcej o naszej historii lub przeczytać online najnowsze wydanie gazety „Życie WSM”– prosimy o kliknięcie w zakładkę O Nas;
 4. zapoznać się z działalnością naszych Osiedli i poznać zadania Spółdzielni w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych prosimy o kliknięcie w zakładkę Jednostki WSM;
 5. przystąpić do Naszej Spółdzielni, pobrać wniosek o przekształcenie prawa do lokalu lub na przykład założyć księgę wieczystą prosimy o kliknięcie w zakładkę Dokumenty. W tej zakładce znajdziecie Państwo również najważniejsze uchwały i regulaminy, jak również akty prawne dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 6. sprawdzić saldo lokalu prosimy o klikniecie w zakładkę Eksploatacja;
 7. skontaktować się z nami – prosimy o kliknięcie w zakładkę Kontakt lub znak Przyjęcia Interesantów znajdujący się w prawnym górnym rogu strony głównej.