Administracja Osiedla WSM „PIASKI”

z siedzibą 01 - 865 Warszawa, ul. Broniewskiego 71

 

ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę terenu Osiedla WSM Piaski E przy ul. Literackiej (budynki od nr 9 do 27)

 

 

                     Oferty złożone zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składać można do dnia 27. 01. 2017r.do godz. 12.00 w Sekretariacie Zamawiającego: Administracja Osiedla WSM „PIASKI” ul. Broniewskiego 71, pokój nr 7 (I piętro).

         Oferty otwarte zostaną dnia 27.01. 2017r. w siedzibie Klubu Osiedlowego przy ul. Broniewskiego 71, o godz. 1300.

         Przed upływem terminu składania ofert wymagana jest wpłata wadium w wysokości 5.000zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego : PKO BP S.A. 

26 10201156 00007202 00065995

         Oferent jest związany złożoną oferta przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie Administracji: ul.Broniewskiego 71, pokój nr 6 (I pietro)

         Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami i udzielania informacji na temat przetargu są:  Ewa Rosińska (e.rosinska@wsm-piaski.pl)

- tel. 22 669 - 52 - 52.

         Administracja Osiedla WSM „PIASKI” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.