RADA NADZORCZA

WARSZAWSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ

w Warszawie

ogłasza  konkurs ofert na:

zbadanie poprawności przygotowania, realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia deweloperskiego „Osiedle Szmaragdowe I etap” zrealizowanego przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową.

 

Powyższe ogłoszenie kierowane jest do osób posiadających uprawnienia:

Biegłego Rewidenta, Doradcy Podatkowego, Radcy Prawnego lub Adwokata.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkurs ofert na zbadanie poprawności przygotowania, realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia deweloperskiego „Osiedle Szmaragdowe I etap” zrealizowanego przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową ze szczególnym uwzględnieniem oceny:

  1. prawidłowości przygotowania dokumentacji technicznej i finansowej,
  2. prawidłowości dokonanych rozliczeń finansowych z wykonawcami w trakcje realizacji przedsięwzięcia w świetle zawartych umów,
  3. należytego zabezpieczenia interesu Spółdzielni w czasie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
  4. sposobu finansowania przedsięwzięcia,
  5. poprawności organizacji i przebiegu procesu odbioru robót od wykonawcy,
  6. poprawności procesu wyodrębniania własności lokali,
  7. poprawności rozliczenia poniesionych kosztów i zrealizowanych wpływów oraz efektów ekonomicznych.

Pisemne zgłoszenie należy złożyć w terminie do 15 lutego 2018 r., pocztą ( decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Elbląska 14,  01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie : „Osiedle Szmaragdowe I etap”.

Oferty  nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

WSM nie odsyła złożonych ofert.

WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.