Wynajem lokalu użytkowego o pow. 24,10 m²

Społeczny  Dom Kultury Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

– na  pomieszczenie biurowe o powierzchni 24,1m²  na Ip. budynku Społecznego Domu Kultury WSM w Warszawie przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A.

 

Oferty powinny zawierać informację o rodzaju prowadzonej w lokalu działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Ofertę należy złożyć kopercie oznaczonej: Oferta na wynajem lokalu użytkowego w budynku SDK przy ul. Słowackiego 19A.

Oferty należy składać w biurze Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
ul. Elbląska 14, parter, pok. nr 7,  w terminie do dnia 05.03.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalu można uzyskać pod numerem 22 833 38 39 lub 607 730 008.

Kaucja na lokal wyliczana jest ze stawki netto przyjętej w umowie.

Najemca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o najem lokalu użytkowego złożyć: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  w trybie art. 777 §1 pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu, na który umowa najmu została zawarta jak również co do wydania lokalu w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kpc egzekucji należności czynszowych do wysokości trzykrotności czynszu ustalonego w umowie.