Wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność

Warszawa, dnia .................................. r.

.....................................................................
(imię i nazwisko członka Spółdzielni)

ul. ................................................... m .......

…………...................................... Warszawa

Nr rejestru .................................................
Członka Spółdzielni

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14
01-737 Warszawa

Wniosek

o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność

Stosownie do znowelizowanej z dniem 31.07.2007 r. treści art. 12 i 461 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 119 z 2003 r., poz. 1116 z późniejszymi zmianami) wnoszę o przeniesienie na mnie własności lokalu mieszkalnego nr ........... przy ul. ............................................................................... w Warszawie, do którego posiadam spółdzielcze, lokatorskie prawo.

Zobowiązuję się/zobowiązujemy się* do:

    1. spłaty wszelkich długów związanych z lokalem,

    2. spłaty przypadającej na lokal części innych zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

    3. wpłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu (dotacji) w części przypadającej na w/w lokal,

    4. pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu oraz kosztów założenia księgi wieczystej lokalu i dokonania stosownego wpisu do tej księgi.

........................................................                                                              ........................................................
(podpis współmałżonka)                                                                                                          (podpis członka Spółdzielni)

*niepotrzebne skreślić

Wniosek można pobrać ze strony WSM, wypełnić w domu i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu na adres e-mail podany przez pracownika Spółdzielni (tel. 22 561 34 22) lub złożyć w kancelarii, w siedzibie Biura Zarządu, przy ul. Elbląskiej 14, pok. nr 107.
 
Zaświadczenia i wnioski wydawane są na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.