Wniosek o przeniesienie własności lokalu

Warszawa, dnia .................................. r.

.......................................................................
(imię i nazwisko członka Spółdzielni)

ul. ................................................... m ........

................................................... Warszawa

Nr rejestru ..................................................
Członka Spółdzielni

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14
01-737 Warszawa

Wniosek

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

Stosownie do znowelizowanej z dniem 31.07.2007 r. treści art. 1714 z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 119 z 2003 r., poz. 1116 z późniejszymi zmianami) wnoszę o przeniesienie na mnie własności lokalu ........................................................................** nr ........... przy ul. ............................................................................... w Warszawie, do którego posiadam spółdzielcze własnościowe prawo na podstawie przydziału/umowy* nr..................... z dnia ...............................................

Zobowiązuję się/zobowiązujemy się* do:

  1. spłaty przypadającej na lokal części innych zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

  2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art.4 ust. 1 i 11

  3. pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu oraz kosztów założenia księgi wieczystej lokalu i dokonania stosownego wpisu do tej księgi.

........................................................                                                    ........................................................
(podpis współmałżonka)                                                                                              (podpis członka Spółdzielni)


* niepotrzebne skreślić

** wpisać odpowiednio: mieszkalnego, użytkowego, segmentu, pracowni plastycznej, garażu, miejsca postojowego w hali garażowej

Wniosek można pobrać ze strony WSM, wypełnić w domu i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu na adres e-mail podany przez pracownika Spółdzielni (tel. 22 561 34 22) lub złożyć w kancelarii, w siedzibie Biura Zarządu, przy ul. Elbląskiej 14, pok. nr 107.
 
Zaświadczenia i wnioski wydawane są na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.