Instrukcja aplikacji e-LOKATOR

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przez użyte w niniejszej Instrukcji wyrażenia należy rozumieć:

 1. Aplikacja – program komputerowy pozwalający na sprawdzanie salda konta czynszowego dla lokali mieszkalnych położonych na osiedlach WSM za pośrednictwem sieci Internet,
 2. Użytkownik – członek Spółdzielni, a także osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego położonego na terenie Osiedla WSM, które wyraziło chęć korzystania z aplikacji,
 3. Login – nazwa użytkownika, za pomocą której jest on rozpoznawany przez aplikację,
 4. Hasło – niepowtarzalny dla każdego użytkownika zestaw znaków umożliwiający mu dostęp do zasobów aplikacji, w dozwolonym dla niego zakresie.
 5. WSM, Spółdzielnia – Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową

§2

 1. Niniejsza Instrukcja obowiązuje Użytkowników, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, a które mają interes prawny w korzystaniu z aplikacji.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Instrukcji zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

§3

 1. Z aplikacji korzystać mogą Użytkownicy, którzy zapoznali się z niniejszą Instrukcją i podpisali pisemne zobowiązanie do jej przestrzegania, stanowiące załącznik nr 1 do instrukcji oraz otrzymali od Administracji Osiedli WSM login i hasło.
 2. Odbiór loginu i hasła możliwy jest tylko osobiście w siedzibie Administracji.
 3. Do odbioru loginu i hasła niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem.
 4. Każdy Użytkownik może, w danym okresie czasu, posiadać tylko jeden login i hasło.

§4

 1. Dostęp do aplikacji odbywa się przy pomocy loginu i hasła.
 2. Za pomocą swojego loginu i hasła Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy to posiadanych przez niego lokali.
 3. Zabronione jest korzystanie z aplikacji w celu uzyskania informacji o saldach lokali innych Użytkowników, w szczególności poprzez łamanie zabezpieczeń systemu lub inne bezprawne działania w tym zakresie.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu aplikacji należy zgłaszać do Administracji Osiedla.
 5. Dane autoryzacyjne członka spółdzielni:
  Login: ..........
  Hasło: ..........

§5

 1. Użytkownik nie może w żadnej formie udostępniać osobom trzecim loginu oraz hasła.
 2. W razie zgubienia, kradzieży lub utraty w innych okolicznościach loginu lub hasła należy o tym niezwłocznie zawiadomić Administrację WSM, osobiście lub telefonicznie. (pon. 9.00-17.00, wt. – pt.  8.30 – 15.30)
 3. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, WSM zablokuje dostęp do aplikacji przy użyciu utraconego loginu i hasła.
 4. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku utraty przez Użytkownika loginu lub hasła na skutek zdarzeń opisanych w ust. 1 i 2, WSM nie ponosi odpowiedzialności.

§6

 1. Zabronione są jakiekolwiek działanie naruszające prawa autorskie do aplikacji, w szczególności ingerencja i wykorzystani kodu źródłowego, kopiowanie oraz jej rozpowszechnianie w całości lub części, bez wyraźnej pisemnej zgody WSM.
 2. Zabronione jest również jakiekolwiek wykorzystywanie danych znajdujących się w aplikacji, którymi dana osoba nie ma prawa wyłącznie dysponować lub weszła w ich posiadanie w sposób nieuprawniony.
 3. Osoby naruszające postanowienia ust. 2 i 3 podlegają odpowiedzialności cywilnej lub karnej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

Wszyscy użytkownicy mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszej Instrukcji.

§8

 1. Treść Instrukcji jest dostępna dla wszystkich użytkowników do wglądu w siedzibach Administracji Osiedli oraz za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.wsm.pl
 2. Wszelkie zmiany niniejszej Instrukcji dokonywane będą w formie pisemnej przez Zarząd WSM.

§9

Niniejsza Instrukcja wchodzi w życie z dniem 14.03.2012

Załącznik nr 1
do Instrukcji aplikacji czynszowej


ZOBOWIĄZANIE

Ja niżej podpisany/a posiadający/a prawo do lokalu nr …..... przy ul. ………....................……… zobowiązuję się do przestrzegania postanowień niniejszej Instrukcji.

……………………….................................
Miejscowość i data
.......................…………………………
Imię i Nazwisko 
   
…………………………..............................
Nr i seria dokumentu tożsamości