Wykonanie częściowej wymiany instalacji video-domofonów.

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

ogłasza przetarg na:

wykonanie częściowej wymiany instalacji video-domofonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Wrzeciono 57B, 59, 59A, 59B, 59C w Warszawie

Oferta: pisemna oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinna być dostarczona w      zaklejonej kopercie do siedziby Administracji Osiedla WSM ”MŁOCINY” z dopiskiem na kopercie „Przetarg - częściowa wymiana instalacji video-domofonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Wrzeciono 57B, 59, 59A, 59B, 59C „

Termin składania ofert: do 10.03.2017 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: siedziba Administracji Osiedla WSM ”MŁOCINY”,

ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa (sekretariat – pokój nr 2.)

Czas związania ofertą: 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert: 10 marca 2017r. godz. 12.00 w siedzibie Administracji Osiedla                  WSM  „MŁOCINY” (świetlica  - sala nr 12).

Wadium: 10.000, - zł. musi zostać wniesione na konto bankowe Administracji Osiedla

WSM „MŁOCINY’ o Nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938.

Materiały przetargowe: do odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@wsm-mlociny.pl) lub w sekretariacie.

Osoby do kontaktu z oferentami: mgr inż. Mirosław Mydłowski - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych tel. (22) 835 24 96 wew. 101.

WSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.