Wymiana poziomów zw. cw. ccw.

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Wymianę poziomów zw. cw. ccw. w budynku przy ul. Książkowej 9.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Ciołkosza 4, 03-134 Warszawa w dniach: poniedziałek ÷ piątek w godz. 10:00 ÷ 14:00.

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Pan Eugeniusz Nowak tel. 22 676 83 02.

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 zł.

Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od daty otwarcia oferty.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Kancelaria ul. Elbląska 14 pok. 7

do dnia 04.04.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2017 r. o godz. 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.