Zespół Radców Prawnych

Zakres zadań Zespółu Radców Prawnych:

  • opracowywanie projektów zmian statutowych oraz wszelkich pochodnych aktów prawnych,
  • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych w zakresie wszelkich roszczeń Spółdzielni oraz współudział w windykacji należności,
  • opiniowanie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz opiniowanie zarządzeń, pism okólnych i instrukcji opracowanych przez komórki funkcjonalne Spółdzielni,
  • przygotowanie projektów aktów notarialnych,
  • udzielanie pomocy prawnej Zarządowi, Radzie Nadzorczej, Zebraniu Przedstawicieli i Sądowi Koleżeńskiemu,
  • prowadzenie ewidencji aktów normatywnych dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej oraz prowadzenie bieżącego instruktażu w tym zakresie,
  • prowadzenie dokumentacji rejestrowej Spółdzielni w zakresie rejestru sądowego oraz załatwianie zmian i wpisów do rejestru sądowego,
  • udzielanie pracownikom i członkom Spółdzielni porad, opinii i wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawnych obowiązujących w Spółdzielni.