Remont balkonów wraz z izolacją poziomą przy ul. Literackiej 15E i 15D

WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

a) Remont balkonów wraz z izolacją poziomą, wymianą obróbek i ułożeniem płytek GRES w budynkach przy ul. Literackiej 15E i 15D w Warszawie zgodnie z P.T.

b) Zapewnienie nadzoru nad robotami przez  uprawnionego Kierownika Robót.

  1. c) Zapewnienie ochrony budynków przed rozprzestrzenianiem się kurzu oraz zapewnienie spełnienia przepisów BHP w obszarze prowadzonych robót.

Termin składania ofert do dnia 19.03.2018 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Remont balkonów ul. Literacka 15 E ; 15D”

Wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.03.2018 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem: „Remont balkonów ul. Literacka 15E ;15D”

należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 26.02.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. w kasie w siedzibie Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Elżbieta Śmiałkowska tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl