Dyrektor Osiedla

ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

w Warszawie, ul Elbląska 14

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Osiedla.

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 • Zarządzanie zasobami osiedla;
 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi mieszkańców;
 • Terminowa realizacja zadań wynikających z planu gospodarczo-finansowego, zgodnie z procedurami przyjętymi w WSM;
 • Koordynowanie i kontrola działań pracowników;
 • Koordynowanie współpracy Administracji z Radą Osiedla;
 • Współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Spółdzielni.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - mile widziane zarządzanie, zarządzanie nieruchomościami, infrastruktura, ekonomiczne;
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa spółdzielczego, prawa administracyjnego i prawa pracy;
 • doświadczenie zawodowe min. 10 lat — w tym co najmniej 5 letni staż na stanowisku kierowniczym związanym z odpowiedzialnością za zespół min. 10 osobowy — preferowane w spółdzielczości mieszkaniowej;
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem, umiejętność delegowania obowiązków i motywowania pracowników;
 • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, mile widziana licencja zarządcy nieruchomości;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • dyspozycyjność także w godzinach popołudniowych i wieczornych;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym;
 • kopię dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły, kopie uprawnień;
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym;
 • Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Dyrektora Osiedla.”
 • Komplet dokumentów należy składać w terminie do dnia 26.05.2020 r. do godz. 15:00 pocztą na adres: WSM ul. Elbląska 14, 01 -737 Warszawa (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do kancelarii BZ WSM) lub osobiście w WSM w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Komisja Konkursowa WSM ul. Elbląska 14, 01 -737 Warszawa z dopiskiem na kopercie : „Konkurs na Dyrektora Osiedla”.

Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub drogą mailową. WSM nie odsyła złożonych ofert. WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.