Główny Specjalista ds. Inwestycji w Zakładzie Nadzoru Inwestorskiego

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Warszawie, ul Elbląska 14

poszukuje osoby na stanowisko Główny Specjalista ds. Inwestycji w Zakładzie Nadzoru Inwestorskiego

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz, Biuro Zarządu

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 

 • opracowywanie materiałów w zakresie wytycznych do projektowania na terenach inwestycyjnych, w tym m.in. w zakresie programowania i planowania budownictwa mieszkaniowego oraz towarzyszącego na terenach będących w zasobach Spółdzielni lub na terenach będących w trakcie przygotowania ofert na ich zakup;
 • opiniowanie i weryfikacja inwestycji planowanych bądź realizowanych na nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomościami będącymi w zasobach WSM, jak również opiniowanie wniosków w zakresie zmian lokatorskich w nieruchomościach będących w zasobach WSM;
 • przygotowywanie materiałowi i wniosków o wydanie dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym, w tym m.in. w zakresie przygotowania danych do projektowania wraz z zapewnieniem dostawy mediów, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę itp.
 • przygotowywanie materiałowi formalno - prawnych i technicznych do zapytań przetargowych na pozyskanie terenów niezbędnych do kontynuowania działalności WSM;
 • pełnienie nadzoru nad przygotowaniem pełnej dokumentacji projektowo -  kosztorysowej i ekspertyz technicznych dotyczących zadań umieszczonych w planie inwestycyjnym wraz z weryfikacją w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji kosztów;
 • kontrola nad ważnością: warunków, uzgodnień, decyzji i dokumentacji technicznej, a w razie konieczności występowanie o ich aktualizację;
 • uczestniczenie w organizacji postępowań zamówień zgodnie z regulaminem WSM, przygotowywanie projektów umów i zleceń do podpisu przez upoważnionych przedstawicieli WSM;
 • pełnienie nadzoru nad realizacją zleconych prac, robót bądź usług;
 • uczestniczenie w procesie realizacji inwestycji w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów, umów, zleceń, protokołów i rozliczeń.
 • przygotowywanie materiałów przetargowych w zakresie wyboru usługodawców i wykonawców w procesie inwestycyjnym oraz sprawowanie kontrolę nad kompletnością dokumentów zbieranych do przygotowania SIWZ i przekazywanych po wyborze wykonawcy bądź usługodawcy;
 • opracowywanie planów inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji towarzyszących na terenach będących w zasobach Spółdzielni;
 • uczestniczenie w procesie zmian lokatorskich wraz monitorowaniem statusu ich wykonania i rozliczenia;
 • pełnienie nadzoru na budowie nad realizacją zmian lokatorskich;
 • przygotowywanie danych do rozliczenia zakończonych lub częściowo wykonanych zadań inwestycyjnych umożliwiających ustalenie wysokości nakładów na poszczególne inwestycje;
 • w razie konieczności zastępowanie Kierownika ZNI.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, mile widziane w spółdzielni mieszkaniowej;
 • wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe (budowlane);
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;
 • mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania;
 • mile widziana znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • znajomość obsługi komputera, programów MS Office, programów kosztorysowych, w tym AutoCad;
 • umiejętności analityczne;
 • odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
 • świadczenia socjalne.

CV należy przesyłać w terminie do 19.10.2018 r. na adres za pomocą przycisku aplikuj lub składać pocztą albo osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 (parter) w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01 -737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Główny Specjalista ds.. Inwestycji”.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, Biuro Zarządu na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Inwestycji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych. Zostałem/zostałam poinformowana, iż przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,  a także prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Rekrutacja trwa do dnia 05.11.2018 r. W przypadku wrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach kandydat powinien wyrazić na to zgodę.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie („WSM”), ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074605, www.wsm.pl.
 2. W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przetwarzania niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub współpracą; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez kandydata danych osobowych, których zakres wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez WSM lub stronę trzecią należą ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring); ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w WSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.;
 5. WSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji kandydatów do pracy; usługi techniczno –informatyczne, w tym analityczne; usługi medycyny pracy. Administrator będzie udostępniać dane osobowe doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.
 6. WSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje - przez okres 1 roku po zakończeniu roku, w którym była wyrażona na to zgoda. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.
 8. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 11. W zakresie danych podawanych przez kandydata w procesie rekrutacji, podanie tych danych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie nierozpatrzeniem Państwa kandydatury. W zakresie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy lub innych przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację.
 12. WSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie a także nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.