ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WSM

 ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO WSM

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu  powinni spełniać następujące warunki:

 

1.Wykształcenie średnie lub wyższe, specjalność rachunkowość, finanse

2.Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata na stanowisku głównego księgowego, preferowany w Spółdzielni Mieszkaniowej,

3.Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowej,

4.Doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, przygotowywaniu sprawozdań finansowych, współpracy z audytorami oraz instytucjami państwowymi (US, ZUS)

5.Znajomość zasad finansowania, rozliczania i oceny efektywności ponoszonych kosztów inwestycji z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych,

6.Inicjatywa w poszukiwaniu i wprowadzaniu rozwiązań optymalizacyjnych,

7.Znajomość programu księgowego SoftHard / Papirus SQL,

8.Mile widziane posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

9.Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,

10.Dobra znajomość obsługi komputera.

 

II.Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 

1.Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny.

2.Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

3.Dokumenty potwierdzające minimum10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku głównego księgowego, a także staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej.

4.Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).

6.Aktualne oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie prokuratorskie lub sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.

7.Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

8.Oświadczenie o treści:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko zastępcy głównego księgowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018 r. poz. 1000).

9.Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, ale w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

10.Zgłoszenie nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.

 

III.  Zgłoszenia kandydatów:

 

1.Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 21.05.2019 r. do godziny 14:00 pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Zarząd WSM ul. Elbląska 14,  01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na głównego księgowego NIE  OTWIERAĆ KOPERTY ”.

2.Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Zarząd zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.

4.Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

5.WSM nie odsyła złożonych ofert.

6.Zarząd WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.