Nabór na stanowisko Głównego Księgowego (w pełnym wymiarze czasu pracy) 2 etaty- 2 osoby

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

  Elbląska 14

01 – 737 Warszawa 

ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego (w pełnym wymiarze czasu pracy) 2 etaty- 2 osoby 

Główny Księgowy Osiedla/Główna Księgowa 

Miejsce pracy:  Warszawa 

Region: mazowieckie 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

 

 • realizacja polityki rachunkowości,
 • prowadzenie wspólnie z dyrekcją gospodarki finansowej osiedla,
 • nadzór nad opracowywaniem planów finansowo-gospodarczych osiedla oraz analiza ich wykonania,
 • nadzór nad opracowywaniem kalkulacji opłat i kosztów działalności osiedla,
 • współpraca z dyrekcją i Radą Osiedla przy przygotowaniu planów finansowo-gospodarczych osiedla i ich zatwierdzaniu,
 • opracowywanie okresowych i rocznych informacji i analiz z realizacji planu,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką kasową osiedla,
 • sporządzanie deklaracji oraz sprawozdań finansowych okresowych i rocznych, współpraca z biegłym rewidentem,
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych,
 • przeprowadzanie okresowych analiz sald z tytułu zobowiązań i należności,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem i dekretowaniem dokumentów przez podległych pracowników,
 • organizowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie Działu Księgowości.

Wymagania konieczne:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej ( 3 lata),
 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse),
 • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, spółdzielczego oraz o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • znajomość zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
 • doświadczenie we współpracy z biegłym rewidentem,
 • Znajomość programu księgowegoSoftHard / Papirus SQL
 • umiejętność obsługi komputera, MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na kierowniczym stanowisku ( 3 lata),
 • zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • kultura osobista, odporność na stres.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowę o pracę,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
 • aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
 • aktualne oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie prokuratorskie lub sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Oświadczenie o treści:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko głównego księgowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018 r. poz. 1000).

 

Zgłoszenia kandydatów:

 1. Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 21.05.2019 r. do godziny 14:00 pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Zarząd WSM ul. Elbląska 14,  01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na głównego księgowego  -  NIE  OTWIERAĆ KOPERTY ”.
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Zarząd zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. WSM nie odsyła złożonych ofert.
 6. Zarząd WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.