Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa - jedna z najstarszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie poszukuje stażysty/tki.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa - jedna z najstarszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie poszukuje stażysty/tki.

Czym będziesz się zajmować:

 1. Uczestnictwem w tworzeniu procesów niezbędnych do prowadzenia inwestycji w Zakładzie Nadzoru Inwestorskiego oraz w celu usprawnienia pracy  w Dziale Członkowsko-Lokalowym
 2. Zarządzaniem dokumentacją związaną z prowadzeniem inwestycji i administrowania budynkami mieszkalnymi
 3. Kontrolą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wykonanych usług i robót budowlanych
 4. Kontrolą kompletności i prawidłowości dokumentów sporządzanych przez komórki organizacyjnie
 5. Archiwizacją dokumentów
 6. Organizacją narad koordynacyjnych i obsługą administracyjną spotkań
 7. Przekładanie dokumentów do skoroszytów/teczek/kopert zgodnie z zaleceniami IODO i inne wymagane czynności dotyczące ochrony danych osobowych,
 1. Pomoc w archiwum akt członkowskich
 2. Kopiowanie/skanowanie dokumentów
 3. Udzielanie informacji interesantom /ustnych i/lub telefonicznych/
 4. Tworzenie/uzupełnianie elektronicznych rejestrów/spisów/formularzy związanych z obsługą dokumentacji członkowskiej

Preferowane cechy kandydatów:

 

 1. Studenci /archiwistyka, administracja, zarządzanie nieruchomościami/
 2. Sumienność, dokładność i dobra organizacja pracy
 3. Dyspozycyjność 4 godziny dziennie (możliwość ustalenia elastycznych godzin pracy z Kierownikiem Działu)
 4. Znajomość obsługi telefonu, komputera /pakietu office/ i drukarki/kopiarki

Oferujemy:

 • Płatny staż w oparciu o umowę o staż
 • Zdobycie doświadczenia u boku doświadczonych specjalistów
 • Ewentualną dalszą współpracę

Proponujemy:

 • Elastyczne godziny pracy uwzględniające zajęcia na uczelni
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Aktywny udział w zadaniach działu inwestycji i eksploatacji

Oczekujemy:

 • Bycia studentem\tką lub absolwentem/ką kierunków administracyjnych lub ekonomicznych lub prawa
 • Sumienności, dokładności i dobrej organizacji pracy,
 • Dyspozycyjności w wymiarze min. 4 godzin 3 razy w tygodniu
 • Znajomości pakietu MS Office
 • Mile widziana znajomość zasad funkcjonowania spółdzielczości

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informuję, że;

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie („WSM”), ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074605, www.wsm.pl.
 • W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przetwarzania niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub współpracą; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez kandydata danych osobowych, których zakres wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez WSM lub stronę trzecią należą ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring); ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w WSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.;
 • WSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji kandydatów do pracy; usługi techniczno –informatyczne, w tym analityczne; usługi medycyny pracy. Administrator będzie udostępniać dane osobowe doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.
 • WSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 • Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania
 • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych wynikających z przepisów kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji
 • W zakresie danych podawanych przez kandydata w procesie rekrutacji, podanie tych danych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie nierozpatrzeniem Państwa kandydatury. W zakresie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy lub innych przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację.
 • WSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie a także nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.