ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU ds. Inwestycji i Remontów

RADA NADZORCZA

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 1. Elbląska 14

ogłasza KONKURS na stanowisko:

ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
ds. Inwestycji i Remontów

Miejsce pracy: Warszawa

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub architektury.
 • Udokumentowany 10 letni staż pracy, w tym 6 letni w prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych.
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 • Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 6 lat w prowadzeniu inwestycji.
 • Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
 • Aktualne oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie prokuratorskie lub sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. inwestycji i remontów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 
 • Pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej, z członkiem Rady Nadzorczej WSM oraz członkiem Zarządu WSM.
 • Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, ale w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 • Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
 • Ewentualnie rekomendacje poprzednich pracodawców.

Inne informacje:

 

 • Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 03.11.2020 r. do godziny 15.00 osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter lub pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Rada Nadzorcza WSM ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. inwestycji i remontów” – „ NIE OTWIERAĆ KOPERT”.
 • Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 • Rada Nadzorcza z zaproponowanymi kandydatami przez Komisję Konkursową przeprowadzi indywidualne rozmowy w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert i dokona wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów.
 • Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert.
 • Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.