Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych / Główny Księgowy WSM

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH–GŁÓWNY KSIĘGOWY WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych / Główny Księgowy WSM

Miejsce pracy: Warszawa

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
 2. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym.
 3. Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku kierowniczym.
 4. Znajomość problematyki spółdzielni mieszkaniowych.
 5. Znajomość zasad rachunkowości zarządczej i kontroli finansowej.
 6. Znajomość w zakresie opracowywania finansowych planów krótko i długoterminowych oraz nadzoru nad ich realizacją z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.
 7. Znajomość prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzenia kontroli w tym zakresie.
 8. Znajomość zasad finansowania, rozliczania i oceny efektywności ponoszonych kosztów inwestycji z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.
 9. Umiejętność analizowania występujących bieżących i przewidywanych perspektywicznych wewnętrznych i zewnętrznych niekorzystnych warunków mających wpływ na działalność spółdzielni i podejmowania działań dla uniknięcia bądź ograniczenia ich skutków.
 10. Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.
 11. Dobra znajomość obsługi komputera i programów finansowo-księgowych.
 12. Znajomość przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości oraz podatku od osób prawnych, fizycznych oraz Vat.
 13. Wymagania pożądane:
 14. Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 15. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

III. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 

 1. Życiorys (CV) ewentualnie wraz ze zdjęciem i list motywacyjny.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Dokumenty lub oświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku kierowniczym.
 4. Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
 6. Aktualne oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne, karno-skarbowe jak również sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 8. Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych – główny księgowy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. nr 133 poz. 883). 
 9. Pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej, z członkiem Rady Nadzorczej WSM.
 10. Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, ale w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 11. Zgłoszenie nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
 12. Ewentualne referencje od poprzednich pracodawców.
 13. Zgłoszenia kandydatów:
 14. Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 03.11.2020 r. do godziny 15.00 osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter lub pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Rada Nadzorcza WSM ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu Ekonomiczno – Finansowych / Główny Księgowy” – „ NIE OTWIERAĆ KOPERT”.
 15. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 16. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 17. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 18. Rada Nadzorcza z zaproponowanymi kandydatami przez Komisję Konkursową przeprowadzi indywidualne rozmowy w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert i dokona wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych / Główny Księgowy.
 19. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert.
 20. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Na stronie internetowej www.wsm.pl znajduje się Statut Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Sprawozdanie finansowe za 2017 r.