Inspektor ds. rozliczeń z mieszkańcami i windykacji - Adm. osiedla Zatrasie

 

Stanowisko pracy: Inspektor ds. rozliczeń z mieszkańcami i windykacji        

Opis stanowiska:

Zakres czynności:

 1. Obsługa programu komputerowego Papirus.
 2. Przygotowywanie, księgowanie analityczne i finansowe z tytułu opłat eksploatacyjnych, wprowadzanie danych do systemu czynszowego, oraz sporządzanie wydruków.
 3. Wydruki informacji o wysokości obowiązujących opłat eksploatacyjnych dla mieszkańców, najemców lokali użytkowych i innych użytkowników lokali.
 4. Drukowanie i wysyłanie wymiarów opłat eksploatacyjnych dla mieszkańców wraz z kalkulacją, i innych użytkowników lokali.
 5. Sporządzanie i księgowanie miesięcznych wymiarów opłat eksploatacyjnych i usług.
 6. Systematyczne monitowanie mieszkańców, najemców lokali użytkowych i innych użytkowników lokali zalegających z opłatami w tym również monitowanie telefoniczne.
 7. Prowadzenie systematycznej windykacji należności.
 8. Kompletowanie dokumentów w celu udokumentowania należności w procesie sądowym.
 9. Obsługa interesantów i prowadzenie korespondencji w zakresie opłat eksploatacyjnych i spraw windykacyjnych.
 10. Przygotowywanie wniosków o wykluczenie/wykreślenie z rejestru członków WSM
 11. Archiwowanie dokumentów z tytułu opłat eksploatacyjnych, rachunków lokatorskich, spraw zasądzonych.
 12. Współpraca w zakresie rozliczania lokali mieszkalnych i użytkowych ze zużycia mediów.
 13. Bieżąca analiza spłat nakładów na termomodernizację i uzgadnianie sald kont związanych z termomodernizacją.
 14. Miesięczne sporządzanie not dotyczących spłaty termomodernizacji do Zarządu WSM.
 15. Uzgadnianie rozliczeń z tytułu termomodernizacji z mieszkańcami i sporządzanie okresowych potwierdzeń rozrachunków z mieszkańcami z tytułu spłaty termomodernizacji.
 16. Sporządzanie specyfikacji stanowiącej załącznik do pozwów.
 17. Przygotowanie wniosków o wykluczenie/wykreślenie z rejestru członków WSM.
 18. Składanie wniosków o uzyskanie przez Zarząd WSM tytułów eksmisyjnych.
 19. Prowadzenie rejestrów spraw skierowanych do: sądu, komornika, wykluczenia i eksmisji.
 20. Zakładanie i archiwizacja odrębnych teczek dla każdej sprawy windykacyjnej zawierającej pełną dokumentację sprawy, prowadzoną chronologicznie.
 21. Współpraca z Działem Członkowsko-Lokalowym i Działem Prawnym Biura Zarządu WSM.
 22. Sporządzanie okresowych sprawozdań do Zarządu WSM.
 23. Naliczanie odsetek od wyroków sądowych.
 24. Przygotowywanie projektów ugód w sprawie dobrowolnej spłaty zadłużenia.
 25. Ewentualna współpraca z firmą windykacyjną.
 26. Uzyskiwanie opinii Zespołu Radców Prawnych WSM wewnętrznych aktów prawnych pod względem formalno-prawnym.
 27. Wysyłanie powiadomień o braku wpłaty należności za dany miesiąc (grupa do 3 miesięcy).
 28. Współpraca z pionami Administracji Osiedla.
 29. Współpraca przy sporządzaniu okresowych sprawozdań finansowych.
 30. Wysyłanie monitów w ciągu roku, potwierdzeń sald na koniec roku do mieszkańców.
 31. Wykonywanie innych prac w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej.
 32. Księgowanie wymiarów bonifikat z tytułu opłat eksploatacyjnych.
 33. Analiza, uzgadnianie kont rozliczeń z mieszkańcami z tytułu opłat eksploatacyjnych wraz z księgowaniem korekt.
 34. Odpowiedzi na pisma mieszkańców w zakresie opłat eksploatacyjnych.

WYMAGANIA:

 

 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w Spółdzielniach Mieszkaniowych
 • Biegła znajomość programów: MS Office, Papirus (mile widziane)
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pakiet socjalny: ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, dofinansowanie do wyjazdów urlopowych

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 06.11.2020 r. na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  pocztą lub osobiście w sekretariacie Administracji Osiedla WSM Zatrasie pok. Nr 15 (I piętro) w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Administracja Osiedla Zatrasie, ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa z dopiskiem na kopercie:

„Inspektor ds. rozliczeń z mieszkańcami i windykacji   ”

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przedłożonych dokumentach w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko „Inspektor ds. rozliczeń z mieszkańcami i windykacji”.

WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. W przypadku chęci udziału w przyszłych rekrutacjach kandydat powinien wyrazić na to zgodę.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informuję, że;

1)        Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie („WSM”), ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000074605, www.wsm.pl.

2)        W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przetwarzania niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub współpracą; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez kandydata danych osobowych, których zakres wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4)        Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez WSM lub stronę trzecią należą ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring); ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w WSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.;

5)        WSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji kandydatów do pracy; usługi  techniczno –informatyczne, w tym analityczne; usługi medycyny pracy. Administrator będzie udostępniać dane osobowe doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

6)        WSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

7)        Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje - przez okres 1 roku po zakończeniu roku, w którym była wyrażona na to zgoda. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania

8)        Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9)        W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia  w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10)      Podanie danych osobowych wynikających z przepisów kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji

11)      W zakresie danych podawanych przez kandydata w procesie rekrutacji, podanie tych danych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie nierozpatrzeniem Państwa kandydatury. W zakresie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy lub innych przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację.

12)      WSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie a także nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.