KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

    Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PIELĘGNACJA ZIELENI NA OSIEDLU LATYCZOWSKA PRZY UL. KOMPASOWEJ 10 W WARSZAWIE.

 

Materiały przetargowe do nabycia w Administracji Osiedla Latyczowska w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Kompasowa 10, 04-048 Warszawa w dniach pon. 13-18, śr-cz. 10-15, pt. 8-13.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

Mirosław Celiński, e-mail: latyczowska@wsm.pl, tel. 22 870 11 22

Od Oferentów wymagane są:


- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 5.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na nr konta:

PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Oferta na sprzątanie budynków przy ul. Kompasowej 10 z terenem przyległym w Warszawie” oraz ”nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 22.08.2017r. do godz. 10.00.


Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej
w dn. 22.08.2017r. o godz. 12.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.


Przedmiot zamówienia należy wykonać od 01.09.2017r.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.