Administracja Piaski ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony. - ul. Broniewskiego 59a

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa  Administracja Piaski ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 253 m² usytuowany jest na I piętrze budynku przy ul. Broniewskiego 59a w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa się z klatki schodowej, dużej sali i kilku pomocniczych pomieszczeń,  posiada toalety, prysznice, instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co. Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie, do dnia 15.07.2021r. r. do godziny 14.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego o powierzchni 253 m2 przy ul. Broniewskiego 59a”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 15.07.2021r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 • Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 30,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty eksploatacji.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.22/669 52 52 w.5

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Administracja Piaski ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony - ul. Kochanowskiego 18

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Piaski ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 21,1 m² usytuowany jest na I piętrze budynku przy ul. Kochanowskiego 18 w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa się z jednego pomieszczenia,  posiada toaletę, instalacje elektryczną i co. Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie, do dnia 15.07.2021r. r. do godziny 14.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego o powierzchni 21,1 m2 przy ul. Kochanowskiego 18”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 15.07.2021r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 • Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 20,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty eksploatacji.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.22/669 52 52 w.5

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego- ul. Daniłowskiego 2/4

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 41,81 m2 znajduje się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie.

Lokal położony jest w piwnicy pawilonu, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną.

Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 • Adres i termin składania ofert:

 

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Bielany przy ul. Daniłowskiego 3 w Warszawie,   w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy  ul. Daniłowskiego 2/4 o pow. 41,81 m2 ”.  

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne są na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

 - imię i nazwisko oferenta,

 - adres,

 - numer PESEL,

 - nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu (netto bez mediów),
 2. c) dane kontaktowe.

2)  w przypadku osoby prawnej:

 1. a) status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. b) numer NIP,
 3. c) oświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. d) oferowana wysokość czynszu najmu,
 5. e) dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji :

 

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 40,00 zł za jeden m2 netto (bez mediów).

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 834 28 38.

 1. Pozostałe informacje

 

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na roboty

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Bielany 

z siedzibą

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty, polegające na:

 • Wymianie WLZ-tów oraz tablicy głównej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Staffa 32 w Warszawie.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.10. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 1.07.2021. godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 1.07.2021 godz. 1100
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 17.06.2021 r.
 • Wymianie instalacji elektrycznej w garażach przy ul. Jasnorzewskiej 3, Jasnorzewskiej 7, Jasnorzewskiej 11 oraz w boksach w budynkach przy ul: Jasnorzewskiej 5, Jasnorzewskiej 9 w Warszawie.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.10. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 1.07.2021 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 1.07.2021 godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 17.06.2021 r.
 • Wymianie 3 071 szt. wodomierzy lokalowych z odczytem radiowym w 14 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie, wraz z usługą rozliczania zużycia wody.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 29.10. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 1.07.2021 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 1.07.2021 godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 17.06.2021 r.

 

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym przetarg odbędzie się bez udziału oferentów.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-835-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg dwustopniowy na częściowy remont pokryć dachowych w budynkach przy ul.: Sady Żoliborskie 1, 11A, 15A, Braci Załuskich 4, Krasińskiego 30, 34, Popiełuszki 17B w Warszawie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie   (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na: częściowy remont pokryć dachowych w budynkach przy ul.: Sady Żoliborskie 1, 11A, 15A, Braci Załuskich 4, Krasińskiego 30, 34, Popiełuszki 17B w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do 30.11.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 22.06.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7
w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), należy je wnieść do dnia 30.06.2021 r. do godz. 13:00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30.06.2021 r. do godz. 12:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 30.06.2021 r.      o godz. 13:00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Inżynier robót sanitarnych Renata Voight-Wojcieska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 203 45 80), Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński.

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Wykonanie remontu prefabrykowanych żelbetowych płyt balkonowych (15 szt.) w budynku mieszkalnym przy ulicy Elbląskiej 47, położonym na terenie Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudawka” w Warszawie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Rudawka

z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

Ogłasza przetarg na:

 

Wykonanie remontu prefabrykowanych żelbetowych płyt balkonowych (15 szt.) w budynku mieszkalnym przy ulicy Elbląskiej 47, położonym na terenie Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudawka” w Warszawie.

.

 • Termin składania ofert do dnia 30.06.2021 r. do godz. 900 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 27 (piętro 2).
 • Otwarcie ofert nastąpi 30.06.2021 r. o godz. 930 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 21, II piętro
 • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, lub drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 100,00 zł + VAT.
 • Wadium w wysokości 2000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia 30.06.2021 r. godz. 900 .
 • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90
 • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Monika Pawęcka - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 568 97 61.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Wykonanie zewnętrznego okablowania zasilającego oraz montaż i uruchomienie 4 (czterech) automatycznych szlabanów wjazdowych na terenie Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudawka” w Warszawie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Rudawka

z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

Ogłasza przetarg na:

 

Wykonanie zewnętrznego okablowania zasilającego oraz montaż i uruchomienie 4 (czterech) automatycznych szlabanów wjazdowych na terenie Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudawka” w Warszawie.

 • Termin składania ofert do dnia 30.06.2021 r. do godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 27 (piętro 2).
 • Otwarcie ofert nastąpi 30.06.2021 r. o godz. 1130 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 21, II piętro
 • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, lub drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 100,00 zł + VAT.
 • Wadium w wysokości 2000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia 30.06.2021 r. godz. 1100 .
 • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni.
 • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Monika Pawęcka - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 568 97 61.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Wymiana poziomów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji. Modernizacja instalacji hydrantowej w budynkach przy ul. Literacka 9; 9A; 11; 13.

  Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Wymiana poziomów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji. Modernizacja instalacji hydrantowej w budynkach przy ul. Literacka 9; 9A; 11; 13.

Termin składania ofert do dnia 30 czerwca.2021 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wymiana poziomów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji. Modernizacja instalacji hydrantowej w budynkach przy ul. Literacka 9; 9A; 11; 13”.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 15.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 czerwca.2021 r. o godz. 14.30, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Wymiana poziomów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji. Modernizacja instalacji hydrantowej w budynkach przy ul. Literacka 9; 9A; 11; 13””  należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 16.06.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Jan Adamczyk tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg na wykonanie remontu parteru klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wrzeciono 52 w Warszawie

Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A

ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

Wykonanie remontu parteru klatki schodowej

w budynku mieszkalnym przy ul. Wrzeciono 52 w Warszawie

- Termin składania ofert : do 25.06.2021 r. do godz. 12.00.

 - Miejsce składania ofert : Warszawa ul. Wrzeciono 14 A (siedziba Organizatora)

- Termin otwarcia ofert : 25.06.2021 r. o godz. 12.00.

 - Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto        Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

-: Wysokość wadium: 3.000,00 zł, opłata za SWZ 100,00 zł.

 -  Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z  upływem   terminu składania ofert.

   - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania          przyczyn

Remont korytarzy klatki schodowej w budynkach przy ul. Broniewskiego 83 i 87 strony północne w Warszawie.

  Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynkach przy ul. Broniewskiego 83 i 87 strony północne w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 28 czerwca.2021 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatek  schodowych w  budynkach przy ul. Broniewskiego 83 i 87 strony północne.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 18.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 czerwca.2021 r. o godz. 14.30, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Remont  korytarzy klatek  schodowych w  budynkach przy ul. Broniewskiego 83 i 87 strony północne”  należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 14.06.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg dwustopniowy na remont częściowy instalacji C. O. w budynkach przy ul. Braci Załuskich nr 2 i 4 oraz ul. Sady Żoliborskie nr 3 w Warszawie.

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na remont częściowy instalacji C. O. w budynkach przy ul. Braci Załuskich nr 2 i 4 oraz ul. Sady Żoliborskie nr 3
w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do dnia 17.09.2021 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 08.06.2021 r. do dnia 21.06.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł), należy je wnieść do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10:00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 22.06.2021 r.      o godz. 11:00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Inżynier robót sanitarnych Renata Voight-Wojcieska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 203 45 80), Z-ca dyrektora ds. technicznych Mariusz Wrzesiński (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - Szekspira 4

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal  nr ew. 8014 o powierzchni  22,00 m² usytuowany jest na parterze/piętrze budynku mieszkalnym przy ul. Szekspira 4 w Warszawie, dzielnica Bielany.  Lokal jest w stanie dobrym - wymieniona witryna oraz zainstalowana klimatyzacja - przez obecnego Najemcę. Lokal składa się z 1 pomieszczenia, posiada w.c. i jest wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania,  elektryczną,  ciepłej i zimnej wody (wodomierze z odczytem zdalnym ) oraz kanalizację. Obecnie lokal przeznaczony na prowadzeniu usług
w zakresie – przyjmowania zakłady bukmacherskie na wydarzenia sportowe.

Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla 6SM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 25 A
w (01-912 Warszawie, w Sekretariacie  (pok. nr 1)  do dnia 15.06.2021 r. do godziny 11:00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr ew. 8014 przy ul Szekspira 4”.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 15.06.2021 r.  o godzinie 12:00  w biurze Administracji pok. Nr 3

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
 3. d) oświadczenie Oferenta o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 • Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi  40,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty za media.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

              Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 864 63 83 -  Krystyna Biedrzycka

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - Dantego 7

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal  nr ew. 8019 o powierzchni  14,40 m² usytuowany jest na parterze/piętrze budynku mieszkalnym przy ul. Dantego 7 w Warszawie, dzielnica Bielany.  Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa
się z 1 pomieszczenia  i posiada w.c.  - wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania,  elektryczną,  ciepłej i zimnej wody oraz kanalizację. Obecnie lokal przeznaczony na usługi fryzjerskie.

Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 25 A
w (01-912 Warszawie, w Sekretariacie  (pok. nr 1 ) do dnia 15.06.2021 r. do godziny 11:00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr ew. 8019  przy ul. Dantego 7”.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 15.06.2021 r.  o godzinie 12:00  w biurze Administracji pok. Nr 3

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 • Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi  35,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty za media.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 864 63 83  Krystyna Biedrzycka

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.