Przetarg na remont korytarzy klatki schodowej w budynku przy ul. Broniewskiego 87 (strona południowa) w Warszawie

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71
ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Remont korytarzy klatki schodowej w budynku przy
ul. Broniewskiego 87 (strona południowa) 
w Warszawie

Termin składania ofert do dnia 13 czerwca.2022 r. godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont korytarzy klatki schodowej w budynku przy ul. Broniewskiego 87 strona południowa.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 9.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.

Wadium z dopiskiem Remont korytarzy klatki schodowej w budynku przy ul. Broniewskiego 87 strona południowanależy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 30.05.2022 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Wojciech Olechowski tel. (22) 669 52 52 wew.4, pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg na wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej dla potrzeb budynków przy ul. Broniewskiego 57, 61, 63

przetarg1

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego (Andersena 2)

ogłoszenie lokal użyt Andersena 2 nr ew 8038 maj 2022

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego (Dantego 7)

ogłoszenie lokal uż wzór Dantego 7 nr ew 8019 maj 2022

Przetargi nieograniczone na zadania remontowe (Żoliborz II)

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II,
01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

 

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. J. Popiełuszki 1 w Warszawie
 2. Wymiana poziomów wraz z hermetyzacją instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Broniewskiego 4 w Warszawie
 3. Remont kapitalny dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy Al. Wojska Polskiego 35, kl. 2 w Warszawie

 

Termin realizacji  zamówienia – z adanie 1 do 30.11.2022 r., zadanie 2 do 30.09.2022 r. zadanie 3 do 30.11.2022 r.

Termin składania ofert – do 22.06.2022 r. do godz. 900

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa  ul. ks. T. Boguckiego 1

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.: 22.06.2022 r. w godz. 1000-1200.

Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA

17 1020 1156 0000 7302 0006 5235

Wysokości opłat:

 • Zadanie 1 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Zadanie 2 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
 • Zadanie 3 – wadium 10000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Andrzej Piórkowski.

Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ogłoszenie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego (Broniewskiego 59a – I piętro, 253 m2)

ogłoszenie tc

Ogłoszenie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego (Broniewskiego 59a – I piętro, 8,9 m2)

ogłoszenie lokal Br 59a

Ogłoszenie konkursu ofert na najem lokalu użytkowego (Broniewskiego 59a – parter, 81,9 m2)

ogłoszenie lokal Br 59a kom

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego (Kochanowskiego 18)

ogłoszenie kruk

Przetarg na remont posadzki i wymianę instalacji kanalizacyjnej w garażu w budynku przy ul. Broniewskiego 9E

ogłoszenie przetarg hala garażowa Br 9E II

Przetarg na remont nawierzchni i murków przed wejściem do lokalu usługowego w budynku przy ul. Broniewskiego 9E

ogłoszenie o przetargu remont nawierzchni murków Broniewskiego 9E III

Przetarg na wykonanie i montaż ogrodzenia ogródków przy budynkach Broniewskiego 33, Izabelli 20, Izabelli 18, Izabelli 16, Izabelli 12, Izabelli 6, Izabelli 2, Jasnodworska 9

ogłoszenie płotki

Przetarg na remont dachu na budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Krasińskiego 35a

Administracja Osiedla WSM Żoliborz II
zaprasza do złożenia oferty na remont dachu
na budynku z lokalami użytkowymi
przy ul. Krasińskiego 35a.

ZAMAWIAJĄCY:

WSM Administracja Osiedla Żoliborz II
Ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa
NIP 525-000-64-95, REGON: 000489811, KRS: 0000074605

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu na budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Krasińskiego 35a.

Remont obejmuje następujące rodzaje robót:

- wykonanie i montaż koryta z blachy stalowej ocynkowanej, które służy do zebrania wody z dachu i odprowadzenie jej do rur spustowych
- wykonanie na części pokrycia dachowego z papy wentylowanej z usunięciem warstw starych
- remont lub rozbiórka z odtworzeniem kominów wentylacyjnych
- wymiana odcinka krawędziowej obróbki blacharskiej
- naprawa ubytków i pęknięć na podłoża pod papę
- dwukrotne malowanie fragmentu dachu środkiem konserwującym z dodatkami
- rozebranie i naprawa obróbek blacharskich murów ogniowych
- wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych

Termin realizacji: III kwartał 2022 r.

Termin złożenia oferty: 31.05.2022 r.

Kontakt i informacje uzupełniające: Administracja Osiedla Żoliborz II, 22 839 48 41

Rozliczenie końcowe nastąpi kosztorysem powykonawczym.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczona osobiście na adres: 01-508 Warszawa ul. Ks. T. Boguckiego 1.

Dodatkowych informacji udziela: Dział Techniczny tel. 22 839-48-41.

Załączniki:
Przedmiar robót
Szkic dachu z opisem robót

Przetarg na remont częściowy instalacji C. O. w budynku przy ul. Sady Żoliborskie 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773)
przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy
na remont częściowy instalacji C. O. w budynku
przy ul. Sady Żoliborskie nr 3 w Warszawie.

 Wymagany termin wykonania robót: do dnia 17.09.2022 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 26.05.2022 r. do dnia 07.06.2022 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), należy je wnieść do dnia 07.06.2022 r. do godz. 10:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 07.06.2022 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 07.06.2022 r. o godz. 10:30.

Osoby do kontaktu z oferentami: p. Renata Voight-Wojcieska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 203 45 80), p. Mariusz Wrzesiński (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Przetarg na wymianę wodomierzy mieszkaniowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773)
przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy
na wymianę wodomierzy mieszkaniowych w budynkach przy:
Popiełuszki 17, 17B, 17C, ul. Sady Żoliborskie 5, 9, 11, 11A, 15,
ul. Krasińskiego 28, 28A, 34 w Warszawie.

 Wymagany termin wykonania robót: do 31.12.2022 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 26.05.2022 r. do dnia 07.06.2022 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), należy je wnieść do dnia 07.06.2022 r. do godz. 10:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 07.06.2022 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 07.06.2022 r. o godz. 10:15.

Osoby do kontaktu z oferentami: p. Renata Voight-Wojcieska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 203 45 80), p. Mariusz Wrzesiński (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Przetarg na malowanie klatek schodowych w budynku Przasnyska 16B i Broniewskiego 11A w Warszawie oraz wykonanie prac, robót i usług z tym związanych określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia

ogłoszenie o przetargu malowanie Przasnyska 16B i Broniewskiego 11A 1

Przetarg na remont 6 szt. balkonów w budynku przy ul. Księgarzy 11

WSM Administracja Osiedla BIELANY(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Warszawa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza dwustopniowy przetarg nieograniczony na n/w roboty:

Remont 6 szt. balkonów w budynku przy ul. Księgarzy 11 w Warszawie.

 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.11.2022 r.
 • Wadium – 5 500 zł.
 • Termin składania ofert do dnia 2.06.2022 r. godz. 1330 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 2.06.2022 r. godz. 1400.
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty.
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 19.05.2022 r.

 

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o konkursie ofert na oddanie lokali w najem

ogłoszenie20220516

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik.docx)Formularz oferty

Przetarg na wymianę okładziny kamiennej schodów głównych zewnętrznych do budynku Biura Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie

Ogłoszenie schody kamień BZ do wywieszenia

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac i robót projektowych oraz budowlanych w budynkach Elbląska 12 i Broniewskiego 11B

1111.png

Czytaj więcej...

konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego na Daniłowskiego 2/4 123,39m^2

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie            lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 123,39 m2 znajduje się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie.

Lokal usytuowany jest w kondygnacji piwnicznej pawilonu, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną.                             Składa się z : magazynu o pow. 109,06 mi korytarza o pow. 14,33 m2.

Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

Czytaj więcej...

konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na Magiera 16

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni  26,00 m2  znajduje się w budynku mieszkalnym przy ul. Magiera 16 w Warszawie.

Lokal położony jest na parterze budynku, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną.

Lokal do generalnego remontu.

Czytaj więcej...

ofert na wynajęcie lokalu użytkowego na Magiera 16

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni  22,50 m2  znajduje się w budynku mieszkalnym przy ul. Magiera 16 w Warszawie.

Lokal położony jest na parterze budynku, wyposażony jest w  instalację  elektryczną oraz zimnej wody.

Lokal do generalnego remontu.

Czytaj więcej...

NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO UL. BRONIEWSKIEGO 59A (81,90 M2)

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 81,90 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Broniewskiego 59 a w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa się z 3 pomieszczenia, toalet, posiada instalacje zw, cw, ccw. oświetlenie. Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie, do dnia 18.03.2022r. r. do godziny 14.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 59a”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 18.03.2022r. o godzinie 15.00.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 • Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 35,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty eksploatacji.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.22/669 52 52 w.5

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Przetarg na konserwacje, serwis bieżący oświetlenia ulicznego

O G Ł O S Z E N I E

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Konserwację, serwis bieżący, usuwanie awarii i dokonanie napraw oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie  Osiedla WSM Wawrzyszew w roku 2022 i latach następnych

Wymagane terminy realizacji: 

 • rozpoczęcie wykonania robót - termin rozpoczęcia realizacji 7 dni
  po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem konieczności przesunięcia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia robót w przypadku gdy warunku termiczne lub pogodowe uniemożliwiają albo utrudnią wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami lub odpowiednim reżimem technologicznym.
 • realizacja zamówienia -   zgodnie z zapisami SWZ.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 10 marca 2022 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: - Pan Jacek Tadeusiak  nr tel. 22 864-63-02, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 10.03.2022 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 10.03.2022 r. o godzinie 1030.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 22.02.2022 r.

Ogłasza przetarg na: Wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania – wymiana zaworów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania

O G Ł O S Z E N I E

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania – wymiana zaworów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania
w budynkach Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

 • rozpoczęcie wykonania robót - termin rozpoczęcia realizacji 7 dni
  po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem konieczności przesunięcia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia robót w przypadku gdy warunku termiczne lub pogodowe uniemożliwiają albo utrudnią wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami lub odpowiednim reżimem technologicznym.
 • zakończenie robót -   wg oferty nie później niż do dnia 30.08.2022 r.
 • gwarancja na wykonanie roboty -   nie mniej niż 24- m-ce od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 3 lutego 2022 r. do dnia 17 lutego 2022 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: - Pan Jacek Tadeusiak  nr tel. 22 864-63-02, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 17.02.2022 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 17.02.2022 r. o godzinie 1030.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 02.02.2022 r.

Ogłasza przetarg na: Wykonanie remontu ramp rozładunkowych w pawilonach handlowo-usługowych

O G Ł O S Z E N I E

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie remontu ramp rozładunkowych w pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Petofiego 3 oraz ul. Goldoniego 1 na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

 • rozpoczęcie wykonania robót - termin rozpoczęcia realizacji 7 dni
  po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem konieczności przesunięcia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia robót w przypadku gdy warunku termiczne lub pogodowe uniemożliwiają albo utrudnią wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami lub odpowiednim reżimem technologicznym.
 • zakończenie robót -   wg oferty nie później niż do dnia 30.08.2022 r.
 • gwarancja na wykonanie roboty -   nie mniej niż 36- m-cy od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 3 lutego 2022 r. do dnia 17 lutego 2022 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: - Pan Jacek Tadeusiak  nr tel. 22 864-63-02, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 4 500,00 zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 17.02.2022 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 17.02.2022 r. o godzinie 1100.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 02.02.2022 r.

Unieważnienie przetargu

0001