ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Szanowni Państwo,

         Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Rudawka zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, którego przedmiotem jest wykonanie kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej oraz wentylacji w budynkach Osiedla WSM RUDAWKA, zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym oraz warunkami technicznymi.

Dane dotyczące zamówienia:

 1. Organizator przetargu: Administracja Osiedla WSM Rudawka, 01-736 Warszawa,
 2. Dolnośląska 3,
 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej oraz wentylacji w budynkach Osiedla WSM RUDAWKA. Przeglądy obejmują 1889 lokali mieszkalnych oraz 18 lokali użytkowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ.

         Wymagane terminy:

         1) rozpoczęcie robót -  niezwłocznie po podpisaniu umowy,

         2) zakończenia robót -  wg oferty, oczekiwany termin zakończenia robót .……………r.

 1.   Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2021 roku do godz. 9:30 w pokoju nr 27 II p.,

         w budynku Administracji Osiedla Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3  w odpowiedniej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez rozerwania lub przez rozklejenie. Koperta winna być podpisana przez oferenta oraz powinna być na niej umieszczona nazwa postępowania, którego dotyczy.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15. 12.2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Administracji,  Dolnośląska 3, w pokoju nr 21 na 2 piętrze
 2. Organizator przetargu nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Informacje o cenie i warunkach nabycia specyfikacji: specyfikacje można nabyć odpłatnie   w kwocie 50,00 zł w Administracji Osiedla Rudawka 
 4. Osoby umocowane przez Organizatora przetargu do kontaktu: W przypadku pytań, i wątpliwości i prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Moniką Pawęcką tel. 797-993-008, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5.   Informacja o czasie związania ofertą: 3 miesiące.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
 7. Informacje dodatkowe:

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

2) Zestawienie budynków objętych przeglądem stanowi załącznik nr 1 do umowy.

3) W ofercie należy podać proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia

4) Do oferty należy załączyć:

 1. a) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

    lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. b) właściwe zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne wystawione nie dawniej niż na trzy miesiące przed dniem ustalonym jako dzień otwarcia ofert,
 2. c) dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze  (załącznik nr 3 do SWZ)
 3.  d)  co najmniej 3 referencje z realizacji wcześniejszych zamówień potwierdzające,

że usługi wymienione w załączniku nr 3 do SWZ zostatały wykonane z należytą starannością

 1. e) wymagane uprawnienia budowlane i dokumenty stwierdzające przynależność osób kierujących robotami do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów.
 2. f) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. g) proponowany wzór protokołu z rocznej kontroli stanu technicznego i sprawności instalacji gazowej oraz wentylacji (z uwzględnieniem zaleceń dot. robót remontowych).
 4. h) zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ
 5. i) oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków podanych w specyfikacji i projekcie

     umowy

     

Zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym postępowaniu.

Przetarg na wymianę pasów nośnych w 2 dźwigach w budynku mieszkalnym przy ul. Sokratesa 2b położonym w Osiedlu WSM Wawrzyszew Nowy.

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

Ogłasza przetarg na wymianę pasów nośnych w 2 dźwigach w budynku mieszkalnym przy ul. Sokratesa 2b  położonym w Osiedlu WSM Wawrzyszew Nowy.

 • Materiały do przetargu (SWZ) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną (e-mail) po dokonaniu wpłaty 100,00 zł na podane poniżej konto Zamawiającego.
 • Oferty należy składać w terminie do 9 grudnia 2021 r. , do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego: WSM Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy, ul. Petofiego 7 m 2, 01-917 Warszawa.
 • Wadium w kwocie: 16000,00 należy wpłacić na konto Zamawiającego w PKO BP SA XX Oddział w Warszawie nr 35 1020 1156 0000 7302 0049 9277.
 • Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty otwarcia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2021 r., o godz. 1200, w siedzibie Zamawiającego.
 • Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Łukasz Ceniak,
  : 22 896 13 12, wewn.12., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wykonanie wcinek oraz montaż zestawów hydroforowych w budynkach przy ul. Broniewskiego 73 i 77.

  Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Wykonanie wcinek oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 73 i 77.

Termin składania ofert do dnia 13 grudzień 2021 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wykonanie wcinek oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 73 i 77.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 25.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 grudzień 2021 r. o godz. 14.30, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Wykonanie wcinek oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 73 i 77.”  należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 26.11.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Jan Adamczyk tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kompleksowe sprzątanie budynków wraz z terenem przyległym na terenie osiedla WSM Bielany przy ulicach: Starej Baśni 3, Magiera 7, Magiera 7A, Żeromskiego 16/20, Żeromskiego 21, Żeromskiego 25, Fontany 12, Staffa 32, Staffa 34.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedle Bielany z siedzibą w Warszawie (01-833 ) przy ul. Daniłowskiego 3 ogłasza przetarg dwustopniowy na kompleksowe sprzątanie budynków wraz z terenem przyległym na terenie osiedla WSM Bielany przy ulicach: Starej Baśni 3, Magiera 7, Magiera 7A, Żeromskiego 16/20, Żeromskiego 21, Żeromskiego 25, Fontany 12, Staffa 32, Staffa 34.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: czas nieokreślony.

Materiały przetargowe  w cenie 61,50 zł brutto płatne na konto  nr 38 1020 1156 0000 7002 0084 6048 do nabycia w biurze WSM Administracji Osiedla Bielany Warszawa ul. Daniłowskiego 3 (pokój Nr 7)   -  od dnia 26 listopada 2021 r.

Wadium w wysokości 2000,00 zł płatne na konto nr 38 1020 1156 0000 7002 0084 6048.

Termin i miejsce składania ofert: w biurze WSM Administracji Osiedla Bielany Warszawa ul. Daniłowskiego 3 (pokój Nr 7)   -  do dnia 8 grudnia 2021 r. do godz. 1000 .

Otwarcie ofert w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 1030 na Sali konferencyjnej przy ul. Daniłowskiego 3 w Warszawie.

Czas związania z ofertą : 30 dni - od dnia złożenia oferty.

Osoba do kontaktów z oferentami  w celu pobrania materiałów przetargowych – Jarosław Kołba tel. 22 834-28-38, Bożena Król tel. 22-834-28-38

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

Usługi konserwacji w zakresie wykonawstwa drobnych robót: ogólnobudowlanych, ślusarsko-stolarskich i szklarskich oraz dekarskich w budynkach i innych obiektach, eksploatowanych na terenie Osiedla WSM „Rudawka” w Warszawie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Rudawka

z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

  

   Ogłasza przetarg na:

 • Usługi konserwacji w zakresie wykonawstwa drobnych robót: ogólnobudowlanych, ślusarsko-stolarskich i szklarskich oraz dekarskich w budynkach i innych obiektach, eksploatowanych na terenie Osiedla WSM „Rudawka” w Warszawie.
 • Termin składania ofert do dnia 09.12.2021 r. do godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 27 (II piętro).
 • Otwarcie ofert nastąpi 09.12.2021 r. o godz. 1130 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 21, II piętro
 • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, lub drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia 09.12.2021 r. do godz. 1100 .
 • Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 50,00 zł + VAT.
 • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni.
 • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Monika Pawęcka - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 797 993 008

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Przetarg na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu przeglądów kontrolnych i konserwacji, wykonywaniu bieżących napraw oraz usuwaniu awarii instalacji elektrycznych, eksploatowanych w obiektach i na terenie Osiedla WSM „Rudawka” w Warszawie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Rudawka

z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

Ogłasza przetarg na:

Na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu przeglądów kontrolnych i konserwacji, wykonywaniu bieżących napraw oraz usuwaniu awarii instalacji elektrycznych, eksploatowanych w obiektach i na terenie Osiedla WSM „Rudawka” w Warszawie.

 • Termin składania ofert do dnia 08.12.2021 r. do godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 27 (II piętro).
 • Otwarcie ofert nastąpi 08.12.2021 r. o godz. 1130 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 21, II piętro
 • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, lub drogą e-mail: monika.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Wadium w wysokości 4 000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia 08.12.2021 r. do godz. 1100 .
 • Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 50,00 zł + VAT.
 • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni.
 • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Monika Pawęcka - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 797 993 008

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Przetarg na wykonanie wymiany wodomierzy i ciepłomierzy oraz realizację usługi odczytu polegającej na ciągłym zdalnym udostępnianiu danych, dotyczących bieżących oraz archiwalnych odczytów wskazań wodomierzy i ciepłomierzy w 2 budynkach mieszkalnych, p

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Rudawka

z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

   Ogłasza przetarg na:

 • Na wykonanie wymiany wodomierzy i ciepłomierzy oraz realizację usługi odczytu polegającej na ciągłym zdalnym udostępnianiu danych, dotyczących bieżących oraz archiwalnych odczytów wskazań wodomierzy i ciepłomierzy w 2 budynkach mieszkalnych, położonych przy ul. Saperskiej 1 i 6 zgodnie z niniejszą SWZ.
 • Termin składania ofert do dnia 08.12.2021 r. do godz. 900 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 27 (II piętro).
 • Otwarcie ofert nastąpi 08.12.2021 r. o godz. 930 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 21, II piętro
 • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, lub drogą e-mail: monika.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia 08.12.2021 r. do godz. 9 00 .
 • Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia wynosi 50,00 zł + VAT.
 • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni.
 • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Monika Pawęcka - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 797 993 008

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Unieważnienie przetargu

0001

Przetarg dwustopniowy na: świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach przy ul. Włościańskiej nr: 2, 4, 4A, 6, 8, 10 i ul. Sady Żoliborskie 3 oraz terenów zewnętrznych posesji przy: ul. Gojawiczyńskiej nr: 3, 5, 7, ul. Tołwińskiego nr

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na: świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach przy ul. Włościańskiej nr: 2, 4, 4A, 6, 8, 10
i ul. Sady Żoliborskie 3 oraz terenów zewnętrznych posesji przy: ul. Gojawiczyńskiej nr: 3, 5, 7,
ul. Tołwińskiego nr: 4, 6, 8 i ul. Włościańskiej nr: 2, 4, 4A, 6, 8, 10 w Warszawie.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: czas nieokreślony.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 20.09.2021 r. do dnia 29.09.2021 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie w cenie 200,00 zł netto + VAT. Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł), należy je wnieść do 30.09.2021 r. do godz. 10:00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30.09.2021 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w W-wie w dniu 30.09.2021 r. o godz. 10:15.

Osoby do kontaktu z oferentami: w celu pobrania specyfikacji: p. Renata Voight-Wojcieska
(tel. 22 203 45 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), w celu uzyskania informacji o zakresie prac:
p. Agnieszka Makowska (tel. 22 203 45 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.