KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

 

ogłasza przetarg na:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PIELĘGNACJA ZIELENI NA OSIEDLU NIEDZIELSKIEGO PRZY UL. NIEDZIELSKIEGO 2-2E W WARSZAWIE.


Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Administracji Osiedla Niedzielskiego w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Niedzielskiego 2B w Warszawie, w dniach pon. wt. czw. pt. w godz. 8-15; w śr. 10-18.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Administracja Osiedla Niedzielskiego kontakt: tel. 22 427 19 93, e-mail: niedzielskiego@wsm.pl;

Od Oferentów wymagane są:


- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych)na nr konta: PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na sprzątanie budynków przy ul. Niedzielskiego 2 - 2E w Warszawie” oraz ”nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”, należy składać w siedzibie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 27.03.2017r. do godz. 10.00.


Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w Sali konferencyjnej, 2 piętro w dn.     27.03.2017 o godz. 12.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.