Wykonanie koszenia trawników na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie koszenia trawników na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

 • rozpoczęcie wykonania robót -   roboty będą wykonywane przez Wykonawcę każdorazowo wyłącznie na pisemne zgłoszenie wystawione przez Zamawiającego określające zakres i termin wykonania robót.
 • zakończenie robót -   czas realizacji jednego pokosu - max 14 dni kalendarzowych (istnieje możliwość przedłużenia o dni w których koszenie było niemożliwe ze względu na warunki pogodowe lub opóźnienia w odbiorze trawy przez m.st. Warszawa).

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 13 maja 2021 r. do dnia 27 maja 2021 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: - Pani Łucja Szmit  nr tel. 22 864-63-01, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 8 000,00 zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 27.05.2021 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 27.05.2021 r. o godzinie 1100.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 13.05.2021 r.

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

 • rozpoczęcie wykonania robót -   od 15 września danego roku, po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego,
  z zastrzeżeniem konieczności zachowania ważności przeglądów dla danego budynku.
 • zakończenie robót -   do 10 grudnia danego roku, nie później niż ważność ubiegłorocznego przeglądu dla danego budynku.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r.,
w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 25A, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: - Pan Jacek Tadeusiak  nr tel. 22 864-63-02, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 6 000,00zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 25.05.2021 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa De Pourbaix z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych
z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 25.05.2021 r. o godzinie 1100.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 07.05.2021 r.

Lokal użytkowy - WSM Wawrzyszew

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal  nr ew. 8019 o powierzchni  14,40 m² usytuowany jest na parterze/piętrze budynku mieszkalnym przy ul. Dantego 7 w Warszawie, dzielnica Bielany.  Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa
się z 1 pomieszczenia  i posiada w.c.  - wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania,  elektryczną,  ciepłej i zimnej wody oraz kanalizację. Obecnie lokal przeznaczony na usługi fryzjerskie.

Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 25 A
w (01-912 Warszawie, w Sekretariacie  (pok. nr 1 ) do dnia 17.05.2021r. do godziny 11:00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr ew. 8019  przy ul. Dantego 7”.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dn. 17.05.2021 r.  o godzinie 12:00  w biurze Administracji pok. Nr 3

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 • Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi  35,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty za media.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 864 63 83  Krystyna Biedrzycka

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony - WSM Wawrzyszew - 22m2

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal  nr ew. 8014 o powierzchni  22,00 m² usytuowany jest na parterze/piętrze budynku mieszkalnym przy ul. Szekspira 4 w Warszawie, dzielnica Bielany.  Lokal jest w stanie dobrym - wymieniona witryna oraz zainstalowana klimatyzacja - przez obecnego Najemcę. Lokal składa się z 1 pomieszczenia, posiada w.c. i jest wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania,  elektryczną,  ciepłej i zimnej wody (wodomierze z odczytem zdalnym ) oraz kanalizację. Obecnie lokal przeznaczony na prowadzeniu usług
w zakresie – przyjmowania zakłady bukmacherskie na wydarzenia sportowe.

Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 25 A
w (01-912 Warszawie, w Sekretariacie  (pok. nr 1)  do dnia 17.05.2021 r. do godziny 11:00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr ew. 8014 przy ul Szekspira 4”.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 17.05.2021 r.  o godzinie 12:00  w biurze Administracji pok. Nr 3

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
 3. d) oświadczenie Oferenta o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 • Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi  40,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty za media.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

              Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 864 63 83 -  Krystyna Biedrzycka

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.