Remont klatek schodowych w budynkach WSM Wawrzyszew.

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. ul.  Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22- 864 – 95 – 87            fax. 22-  864 – 89 – 65

Ogłasza przetarg na:

Remont klatek schodowych w budynkach  Osiedla WSM Wawrzyszew.

 

Wymagane terminy realizacji: 

  • - rozpoczęcie robót                   -           do 14 dni po podpisaniu umowy
  • - zakończenie robót                  -           wg oferty nie później niż do 31.05.2019 r.
  • - gwarancja                               -           nie mniej niż 60 m-cy lub więcej - liczona od odbioru.

Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,   ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest:   -    p. Małgorzata Irek 

nr tel. 22  864 95 87,    22 864 63 02;   fax.   22  864 89 65

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:    łącznie za wszystkie lokalizację 165 000,00 zł 

za poszczególne lokalizację z podziałem na:

                                                Zadanie  A    68 050,00 zł;

                                               Zadanie  B    39 400,00 zł;

                                               Zadanie  C    57 100,00 zł.

Wpłata wadium dokonana przed upływem terminu składania ofert na konto  PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa  nr rachunku  49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego w pokój nr 1  do dnia  13.09.2017 r.  do godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 3 w dniu  13.09.2017 r.  o godz. 1230

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.