Położenie gresu na klatkach schodowych i korytarzach w części budynków Osiedla WSM Wawrzyszew.

ADMINISTRACJA OSIEDLA „WAWRZYSZEW”

z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87, e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

Położenie gresu na klatkach schodowych i korytarzach w części  budynków  Osiedla WSM Wawrzyszew.

 

Wymagane terminy realizacji:

  • rozpoczęcie robót -         do 21 dni po podpisaniu umowy
  • zakończenie robót -          wg oferty nie później niż do 29.11.2019 r.
  • gwarancja  -          nie mniej niż 60 m-cy lub więcej - liczona od daty odbioru.

 

Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie,   ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest:   -    Pani Małgorzata Irek 

nr tel. 22  864 95 87,  e-mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:   

Zadanie  A    25 000,00 zł;

Zadanie  B    23 000,00 zł;

Zadanie  C    22 000,00 zł.

           70 000,00 zł łącznie za wszystkie lokalizację

Wpłata wadium dokonana przed upływem terminu składania ofert na konto  PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa  nr rachunku  49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego w pokój nr 1  do dnia  21.03.2018 r.  do godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 3 w dniu  21.03.2018 r.  o godz. 1230

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.