Plan Pracy Rady

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej

Rady Osiedla WSM Żoliborz IV na 2015 r.

 

Styczeń

 • Omówienie spraw organizacyjnych.
 • Podjęcie decyzji  w sprawie likwidacji Punktu Wsparcia Rzeczowego.
 • Kontrola załatwiania przez Dyrekcję Osiedla  pism  od mieszkańców.

Luty

 • Omówienie wykonania planu gospodarczo-finansowego Osiedla za 2014r.
 •  Przygotowanie sprawozdania  z ostatniego roku działalności Komisji Rewizyjnej.
 • Bieżąca kontrola wybranych zagadnień.

Marzec

 • Kontynuacja przygotowania sprawozdania z ostatniego roku działalności Komisji Rewizyjnej.
 • Kontrola realizacji Uchwał  Rady Osiedla.
 • Bieżąca kontrola wybranych zagadnień.
 • Ocena pracy Dyrekcji Administracji Osiedla

Kwiecień

 • Zapoznanie się ze stanem zadłużeń w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych w najmie,
 • Zapoznanie się ze stanem zadłużeń w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Bieżąca kontrola wybranych zagadnień finansowo księgowych.

Maj

 • Omówienie wniosków z Zebrania Mieszkańców w 2015r.
 • Bieżąca kontrola wybranych zagadnień.

Czerwiec

 • Omówienie realizacji planu remontów i konserwacji Osiedla.
 • Bieżąca kontrola wybranych zagadnień.
 • Ocena pracy Dyrekcji Administracji Osiedla.

Lipiec

 • Bieżąca kontrola wybranych zagadnień.

 

Sierpień

 • Omówienie wykonania planu gospodarczo-finansowego za dwa kw. 2015r.
 • Bieżąca kontrola wybranych zagadnień.

Wrzesień

 • Przygotowanie projektu  uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej wysokości wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady Osiedla.
 • Bieżąca kontrola wybranych zagadnień.
 • Ocena pracy Dyrekcji Administracji Osiedla.

Październik

 • Omówienie wykonania planu gospodarczo-finansowego za trzy kw.2015r.

Listopad

 •  Omówienie  projektu planu gospodarczo-finansowego Osiedla na 2016r. oraz jego ocena.
 • Omówienie planu  funduszu remontowego Osiedla.

Grudzień

 • Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.
 • Opracowanie i przyjęcie terminarza spotkań Komisji Rewizyjnej na 2016r.
 • Ocena pracy Dyrekcji Administracji Osiedla.

 

Terminy planowanych spotkań Komisji Rewizyjnej

Rady Osiedla WSM Żoliborz IV na 2015r.

 1. Posiedzenie nr  1 dnia 13.01.2015
 2. Posiedzenie nr  2 dnia 10.02.2015
 3. Posiedzenie nr  3 dnia 10.03.2015
 4. Posiedzenie nr  4 dnia 14.04.2015
 5. Posiedzenie nr  5 dnia 12.05.2015
 6. Posiedzenie nr  6 dnia 09.06.2015
 7. Posiedzenie nr  7 dnia 14.07.2015
 8. Posiedzenie nr  8 dnia 11.08.2015
 9. Posiedzenie nr  9 dnia 08.09.2015
 10. Posiedzenie nr 10 dnia 13.10.2015
 11. Posiedzenie nr 11 dnia 10.11.2015
 12. Posiedzenie nr 12 dnia 08.12.2015

 

P l a n  p r a c y

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Rady Osiedla WSM Żoliborz IV

na 2015 r.

Na przestrzeni 2015 roku Komisja GZM będzie zajmować się niżej wymienionymi tematami:

1         Ocena wykonania planów remontów i konserwacji Osiedla Żoliborz IV sporządzonych na 2014 rok oraz poniesionych kosztów.

2         Udział Komisji GZM w opracowaniu aktualizacji planów remontów Osiedla Żoliborz IV sporządzonych na 2015 rok.

3   Ocena wykonania planu gospodarczo-finansowego Osiedla Żoliborz IV w zakresie funduszu remontowego i konserwacji sporządzonego na 2014 rok oraz wypracowanie stanowiska.

4         Sporządzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji GZM za I okres kadencji.

5         Omówienie zestawienia rozliczenia zużycia wody w 2014 r. przez poszczególne budynki Osiedla w aspekcie   zużycia tzw. wody technologicznej.

6         Ocena funkcjonowania dźwigów osobowych w budynkach Osiedla Żoliborz IV oraz działalności firmy konserwującej.

7         Wypracowanie stanowiska w sprawie dalszego prowadzenia gospodarki remontowej i konserwacyjnej dotyczącej dźwigów osobowych

8        Omówienie rocznych obowiązkowych kontroli instalacji gazowych i odgromowych oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej wykonanych przez uprawnione firmy w budynkach Osiedla.

9         Omówienie wykonania rocznych obowiązkowych przeglądów budowlanych budynków Osiedla.

10     Opracowanie „Arkusza realizacji zadań remontowych” w celu nanoszenia na bieżąco wykonania tych zadań i kosztów realizacji.

11     Ocena realizacji planów remontów i konserwacji Osiedla WSM Żoliborz IV po           I kwartale 2015 roku.

12     Ocena wykonania planu gospodarczo-finansowego Osiedla Żoliborz IV w zakresie funduszu remontowego i konserwacji po I kwartale 2015 roku.

13   Omówienie zakresu wykonywanych robót przez brygadę własną oraz obiegu dokumentów dotyczących przyjmowania, przekazywania do realizacji i rozliczania zrealizowanych zleceń.

14     Omówienie funkcjonowania domofonów w budynkach Osiedla oraz ocena działalności firmy konserwującej.

15  Współpraca z Dyrekcją Osiedla przy ocenie firmy rozliczającej koszty ciepła w Osiedlu Żoliborz IV po wdrożeniu do eksploatacji nowych elektronicznych podzielników ciepła.

16     Ocena efektywności działania firm: Posejdon, DALKIA w zakresie ogrzewania budynków w okresie grzewczym 2014-2015 roku.

17     Ocena realizacji planów remontów i konserwacji Osiedla WSM Żoliborz IV po II kwartale 2015 roku.

18     Ocena wykonania planu gospodarczo-finansowego Osiedla Żoliborz IV w zakresie funduszu remontowego i konserwacji po II kwartale 2015 roku.

19     Udział Komisji GZM przy wprowadzaniu korekty planów remontów i konserwacji Osiedla po zakończeniu I półrocza 2015 roku.

20     Omówienie instalacji i zabezpieczeń przeciw pożarowych w budynkach wysokich Osiedla.

21     Analiza kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody pod kątem aktualizacji norm zużycia do celów zaliczkowych.

22     Ocena realizacji planów remontów i konserwacji Osiedla WSM Żoliborz IV po III   kwartale 2015 roku.

23     Ocena wykonania planu gospodarczo-finansowego Osiedla Żoliborz IV w zakresie funduszu remontowego i konserwacji po III kwartale 2015 roku.

24     Udział członków Komisji GZM w pracach przygotowujących plan remontów na 2016r.

25     Opiniowanie wykonania robót proponowanych przez Dyrekcję Osiedla poza planem remontów.

26     Udział członków Komisji GZM w przeprowadzaniu wizji lokalnych dotyczących robót budowlanych planowanych i awaryjnych na terenie Osiedla.

27     Rozpatrywania spraw wnoszonych przez Dyrekcję Osiedla i mieszkańców Osiedla dotyczących obiektów budowlanych leżących w kompetencjach Komisji GZM.

28     Udział członków Komisji GZM w pracach komisji przetargowej powołanej przez Dyrekcję Osiedla do wyboru wykonawców na roboty budowlane i usługi.

29     Udział członków Komisji GZM w pracach komisji odbioru robót po przeprowadzonych remontach.

30   Zajmowanie stanowisk oraz przygotowywanie wniosków i uchwał w sprawach leżących w kompetencjach Komisji GZM i przedstawianie ich na posiedzeniach Rady Osiedla.

Terminy  planowanych posiedzeń

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Rady Osiedla WSM Żoliborz IV

na rok 2015 r.

 1. Posiedzenie nr   1 dnia   8.01.2015 r.
 1. Posiedzenie nr   2 dnia   5.02.2015 r.
 2. Posiedzenie nr   3 dnia   5.03.2015 r.
 3. Posiedzenie nr   4 dnia   2.04.2015 r.
 4. Posiedzenie nr   5 dnia   7.05.2015 r.   
 5. Posiedzenie nr   6 dnia 11.06.2015 r.
 6. Posiedzenie nr   7 dnia   2.07.2015 r.
 7. Posiedzenie nr   8 dnia   6.08.2015 r.
 8. Posiedzenie nr   9 dnia   3.09.2015 r.
 9. Posiedzenie nr 10 dnia   1.10.2015 r.
 10. Posiedzenie nr 11 dnia   5.11.2015 r.
 11. Posiedzenie nr 12 dnia   3.12.2015 r.

 

PLAN  PRACY

Komisji Lokali Mieszkalnych i Użytkowych z Windykacją

na okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Komisja ustaliła, że posiedzenia będą odbywały się w pierwszą środę każdego miesiąca, w następujących terminach:

 • 4 lutego
 • 4 marca
 • 7 kwietnia
 • 6 maja
 • 3 czerwca
 • 1 lipca
 • 5 sierpnia
 • 2 września
 • 7 października
 • 4 listopada
 • 2 grudnia

W tym okresie, Komisja zajmować się będzie następującymi tematami:

-sprawy windykacyjne

-omawianie zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych

-przeprowadzanie rozmów z dłużnikami

-rozpatrywanie ofert najmu lokali użytkowych a także prowadzenie rozmów z oferentami

-analiza wysokości stawek za czynsz lokali użytkowych w Osiedlu i ewentualnie ich korekta

-omawianie i opiniowanie bieżących spraw wniesionych przez Dyrektora Osiedla

-rozpatrywanie spraw zleconych przez RO a dotyczących zakresu działania Komisji

-rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców dot. używania lokali, porządku domowego, naruszania zasad współżycia oraz innych mieszczących się w zakresie kompetencji Komisji

-prowadzenie mediacji, w tym rozmowy z mieszkańcami i ewentualne wizje lokalne

-omawianie realizacji zgłaszanych przez K.L. z W. wniosków do administracji

-sporządzanie okresowych sprawozdań z pracy Komisji

-ocena pracy Dyrekcji pod koniec każdego kwartał

- przygotowanie planu pracy komisji na  dany  rok

 


Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
Rady Osiedla WSM Żoliborz IV


Terminy zebrań w roku 201 5
Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa ma posiedzenia w każdy 2­gi poniedzialek
miesiąca o godz. 1 8.00 w pok. nr 1 1 w budynku Administracji WSM IV.
Poniżej szczegółowy terminarz posiedzeń:
● 1 2 Stycznia
● 9 Lutego
● 9 Marca
● 1 3 Kwietnia
● 1 1 Maja
● 8 Czerwca
● 1 3 Lipca
● 1 0 Sierpnia
● 1 4 Września
● 1 2 Października
● 9 Listopada
● 1 4 Grudnia

 

Plan pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa
na rok 2015


1 . Organizacja ruchu zewnętrzna, jak najszybsze ponowne wdrożenie - I polrocze 2015.
2. Organizacja ruchu wewnętrzna.
3. Kontrola stanu infrastruktury osiedla z uwzględnieniem wyniku kontroli z roku
poprzedniego:
a. po okresie zimowym (kwiecień)
b. po okresie letnim (październik)
c. w pilnych i nagłych sprawach - dodatkowo
4. Kontrola wykonania zaplanowanych prac w planie remontowo-finansowym
na rok 2015.
5. Współtworzenie planu bieżących remontów i kontrola prowadzonych prac.
6. Praca nad regulaminem ogrodkow przydomowych i balkonów.
7. Kontrola prac pielęgnacyjnych z zakresu zieleni na 201 6.
8. Praca nad korektą podziału geodezyjnego na osiedlu.
9. Współpraca z Policją i Strażą Miejską w ramach programu Bezpieczne Osiedle.
10. Opiniowanie pism mieszkańców dotyczących infrastruktury i bezpieczeństwa.
11 . Współpraca z Administracją w przygotowaniu modułowego projektu rewitalizacji
podwórka przy Broniewskiego 15 17, 19.
12. Współpraca z pozostałymi komijsjami tematycznymi.
13. Sporządzenie sprawozdania pracy Komisji za okres kwiecień 2014 - marzec 2015.
14. Prace nad budżetem na 2016.

Ramowy plan pracy Komisji Kulturalno- Społecznej  na rok 2015

 

 • Działalność kulturalno-oświatowa na rzecz mieszkańców Osiedla Żoliborz IV we współpracy z Animatorem kultury.

 

 • Działalność na rzecz członków WSM i ich rodzin będących w trudnej sytuacji losowej ,a zamieszkałych w zasobach Żoliborza IV

 

 • Kontynuacja współpracy z Partnerstwem dla Zatrasia i Rudawki

 

 • Nawiązanie bliższej współpracy ze szkołami znajdującymi się na Osiedlu Żoliborz IV; Podstawową nr.92  oraz Gimnazjum nr.54

 

 • Kontynuacja zajęć cyklicznych odbywających się w Klubie "Szafir"  -takich jak gimnastyka dla Seniorów czy Klub brydżowy,  Chór  „Szafirki”

 

Szczegółowy Plan Pracy Komisja będzie ustalać na bieżąco po przyjęciu nowego Animatora kultury.

 

Harmonogram posiedzeń Komisji KOiPS

 

 na rok 2015

 

W roku 2015 Komisja KOiPS  odbędzie  12 posiedzeń planowych w następujących terminach, w każdy pierwszy wtorek miesiąca :

 1. 09.I.2015
 2. 03.II.2015
 3. 03.III.2015
 4. 07.IV.2015
 5. 05.V.2015
 6. 02.VI.2015
 7. 07.VII.2015
 8. 04.VIII.2015
 9. 01.IX.2015
 10. 06.X.2015
 11. 03.XI.2015
 12. 01.XII.2015