WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg:

na wykonanie odwzorowania cyfrowego dokumentacji technicznej budynków będących w zasobach Osiedla BIELANY Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia są do odbioru w okresie od dnia 27.10.2023 do dnia 10.11.2023, w Administracji Osiedla BIELANY WSM przy ul. Daniłowskiego 3 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1500

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobligowane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:

  • Grzegorz Szymański 835-17-45
  • Edyta Aluk 834-34-42

Od Oferentów wymagane są:

  1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
  2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 500,00 zł. (słownie złotych pięćset) na rachunek bankowy: PKO BP S.A XV O/W-wa 38102011560000700200846048

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie odwzorowania cyfrowego dokumentacji technicznej budynków będących w zasobach Osiedla BIELANY. Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowejwraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert” należy składać w Administracji Osiedla BIELANY WSM przy ul. Daniłowskiego 3 w Warszawie, najpóźniej do dnia 10.11.2023 do godz. 1130 .

Otwarcie ofert nastąpi w Administracji Osiedla BIELANY WSM przy ul. Daniłowskiego 3 w Warszawie, w dniu 10.11.2023 o godz. 12 00

Termin realizacji zamówienia:-6 tygodni od dnia zawarcia umowy

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 45 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.

WSM jako organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

Skip to content