Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

 

Przedmiotowy lokal o powierzchni 58,91 m2 znajduje się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie.

Lokal położony jest na parterze pawilonu i składa się z 4 pomieszczeń, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną.

Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 

 1. Okres najmu:

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 

 • Adres i termin składania ofert:

 

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Bielany przy ul. Daniłowskiego 3 w Warszawie,   w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy  ul. Daniłowskiego 2/4 o pow. 58,91 m2 ”.    Otwarcie kopert nastąpi w dniu 22.06.2023 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne są na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

 – imię i nazwisko oferenta,

 – adres,

 – numer PESEL,

 – nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu (netto bez mediów),
 2. c) dane kontaktowe.

2)  w przypadku osoby prawnej:

 1. a) status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. b) numer NIP,
 3. c) oświadczenie o niezaleganiu za składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. d) oferowana wysokość czynszu najmu,
 5. e) dane kontaktowe.

 

 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji :

 

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 50,00 zł za jeden m2 netto (bez mediów).

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 834 28 38.

 

 1. Pozostałe informacje

 

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji.

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content