ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

w Warszawie, ul Elbląska 14

szuka na stanowisko Dyrektora Osiedla.

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

– Zarządzanie zasobami Osiedla;

– Zapewnienie wysokiej jakości obsługi mieszkańców;

– Termninowa realizacji zadań wynikających z planu gospodarczo-finansowego, zgodnie z procedurami  przyjętymi w WSM;

– Koordynowanie i konrola działań pracowników;

– Koordynowanie współpracy Administracji z Radą Osiedla;

– Współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Spółdzielni;

Wymagania:

 • – Wykształcenie wyższe – mile widziane zarządzanie, zarządzanie nieruchomościami, infrastruktura, ekonomiczne;
 • – Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • – Praktyczna znajomość przepisów prawa spółdzielczego, prawa administracyjnego i prawa pracy;
 • – Doświadczenie zawodowe min. 10 lat — w tym co najmniej 5 letni staż na stanowisku kierowniczym związanym z odpowiedzialnością za zespół min. 10 osobowy;
 • – Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • – Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, umiejętność delegowania obowiązków 
  i motywowania pracowników;
 • – Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, mile widziana licencja zarządcy nieruchomości;
 • – Dobra znajomość obsługi komputera;
 • – Dyspozycyjność także w godzinach popołudniowych i wieczornych;
 • – Odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres;

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • – CV wraz z listem motywacyjnym;
 • – kopię dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły, kopie uprawnień;
 • – Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym;
 • – Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Dyrektora Osiedla, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018 r. poz. 1000).  

 

Komplet dokumentów należy składać w terminie do dnia 18.02.2021 r. do godz. 14,00 pocztą na adres: WSM ul. Elbląska 14, 01 -737 Warszawa ( decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do kancelarii BZ WSM) Komisja Konkursowa WSM ul. Elbląska 14, 01 -737 Warszawa z dopiskiem na kopercie : „Konkurs na Dyrektora Osiedla”.

 

 

Skip to content