Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

  Elbląska 14

01 – 737 Warszawa 

ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Główny Księgowy Osiedla/Główna Księgowa 

Miejsce pracy:  Warszawa 

Region: mazowieckie 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

 

 • realizacja polityki rachunkowości,
 • prowadzenie wspólnie z dyrekcją gospodarki finansowej osiedla,
 • nadzór nad opracowywaniem planów finansowo-gospodarczych osiedla oraz analiza ich wykonania,
 • nadzór nad opracowywaniem kalkulacji opłat i kosztów działalności osiedla,
 • współpraca z dyrekcją i Radą Osiedla przy przygotowaniu planów finansowo-gospodarczych osiedla i ich zatwierdzaniu,
 • opracowywanie okresowych i rocznych informacji i analiz z realizacji planu,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką kasową osiedla,
 • sporządzanie deklaracji oraz sprawozdań finansowych okresowych i rocznych, współpraca z biegłym rewidentem,
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych,
 • przeprowadzanie okresowych analiz sald z tytułu zobowiązań i należności,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem i dekretowaniem dokumentów przez podległych pracowników,
 • organizowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie Działu Księgowości.

Wymagania konieczne:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej (3 lata),
 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse),
 • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, spółdzielczego oraz o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • znajomość zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
 • doświadczenie we współpracy z biegłym rewidentem,
 • Znajomość programu księgowego SoftHard / Papirus SQL
 • umiejętność obsługi komputera, MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na kierowniczym stanowisku (3 lata),
 • zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • kultura osobista, odporność na stres.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowę o pracę,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy
 • aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
 • aktualne oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie prokuratorskie lub sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Oświadczenie o treści:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko głównego księgowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018 r. poz. 1000).

 

Zgłoszenia kandydatów:

 1. Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 23.04.2021 r. do godziny 14:00 pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) lub osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Zarząd WSM ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na głównego księgowego – NIE OTWIERAĆ KOPERTY ”.
 2. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Zarząd zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. WSM nie odsyła złożonych ofert.
 6. Zarząd WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informuję, że;

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie („WSM”), ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074605, www.wsm.pl.

 • W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iodo@wsm.pl lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przetwarzania niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub współpracą; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez kandydata danych osobowych, których zakres wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez WSM lub stronę trzecią należą ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring); ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w WSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.;

 • WSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji kandydatów do pracy; usługi techniczno –informatyczne, w tym analityczne; usługi medycyny pracy. Administrator będzie udostępniać dane osobowe doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

 • WSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 • Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania

 • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Podanie danych osobowych wynikających z przepisów kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji

 • W zakresie danych podawanych przez kandydata w procesie rekrutacji, podanie tych danych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie nierozpatrzeniem Państwa kandydatury. W zakresie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy lub innych przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację.

 • WSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie a także nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.

Skip to content