Wniosek

Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej członkowi WSM

I. Dane dotyczące osoby ubiegającej się o przyznanie zapomogi:

  1. Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................................................................................................................

  2. Adres zamieszkania: .........................................................................................................................................................................................................................

  3. Telefon: ................................................................................................................................................................................................................................................

  4. Data urodzenia: .................................................................................................................................................................................................................................

  5. Numer rejestru członkowskiego: ..................................................................................................................................................................................................

  6. Miejsce pracy (emeryt/rencista): ...................................................................................................................................................................................................

  7. Wysokość zarobku, emerytury lub renty (netto): ......................................................................................................................................................................

  8. Osoby żyjące we wspólnym gospodarstwie z Wnioskodawcą:

   Lp.

   Imię

   Wiek

   Pokrewieństwo

   Wysokość zarobków (netto)

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
   7.
  9. Czy wnioskodawca korzystał z innych formy pomocy społecznej
   Korzystał Nie korzystał
  10. Uzasadnienie wniosku

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Warszawa, dnia ............................................ ...............................................................................................
(podpis Wnioskodawcy)

II. Dane lokalowe

  1. Opłaty za użytkowanie lokalu

   Wysokość miesięcznej opłaty za lokal

   Metraż lokalu

   Ilość osób

   Stan zadłużenia
   na dzień ............................

  2. Dodatkowe przychody członka uzyskane w ostatnim roku

   Źródło dochodu

   Kwota (w zł netto)

   Data przyznania

   Na jaki okres

   Zapomoga z WSM

   Zapomoga z DOPS

   Dodatek mieszkaniowy z Urzędu Dzielnicy

   Dochody z innych źródeł

Warszawa, dnia ............................................ ...............................................................................................
(podpis pracownika działu
księgowości Osiedla lub WSM)

III. Opinia Komisji Rady Osiedla właściwej do rozpatrzenia wniosku

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Warszawa, dnia ............................................ ...............................................................................................
(podpis Przewodniczącego Komisji Rady Osiedla)
...............................................................................................
(podpis Sekretarza Komisji Rady Osiedla)

IV. Stanowisko Rady Osiedla

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Warszawa, dnia ............................................ ...............................................................................................
(podpis Przewodniczącego Rady Osiedla)
...............................................................................................
(podpis Sekretarza Rady Osiedla)

V. Decyzja Kierownictwa Osiedla

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Warszawa, dnia ............................................
Akceptuję do wypłaty
...............................................................................................
(podpis Głównego Księgowego Osiedla)
...............................................................................................
(podpis Dyrektora Osiedla)

VI. Oświadczenie Wnioskodawcy

Gotówkę otrzymałam/łem

Warszawa, dnia ............................................

...............................................................................................
(podpis Wnioskodawcy)


 

Wniosek  o przyznanie zapomogi bezzwrotnej  można pobrać ze strony WSM i wypełnić w domu.  Dane  należy potwierdzić w Administracji Osiedla, a następnie wniosek skierować do Rady Osiedla.

 

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku
o zapomogę bezzwrotną dla członka WSM

 1. Zły stan zdrowia
  • Aktualne zaświadczenie od lekarza, ewentualnie karta szpitalna
  • Oryginały faktur za leki specjalistyczne niezbędne przy chorobach przewlekłych lub po operacjach
 2. Trudna sytuacja finansowa – potwierdzenie dochodów wszystkich członków rodziny zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą tzn.:
  • aktualny odcinek renty lub emerytury, lub
  • zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy,
  • zaświadczenie o dodatkach na dzieci czy alimentach,
  • w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Urzędu Pracy.
 3. Napaść lub kradzież:
  • Protokół policyjny, ewentualnie
  • Obdukcję lekarską, lub
  • Pisemne zeznanie świadków zdarzenia
 4. Wydarzenia losowe (np. pożar, zalanie mieszkania itp.)
  • W przypadku lokalu ubezpieczonego – zaświadczenie od likwidatora szkód,
  • W przypadku lokalu nieubezpieczanego – protokół wystawiony przez pracownika Administracji Osiedla