Zakres zadań Specjalisty ds. terenowo-prawnych:

  • prowadzenie spraw z zakresu nabycia nieruchomości, których posiadaczem jest Spółdzielnia bez tytułu prawnego,
  • przygotowywanie spraw o nieuregulowanym stanie prawnym Spółdzielni nieruchomości w celu nabycia własności przez zasiedzenie,
  • przygotowywanie wniosków  do właściwych organów administracji w sprawach scalania lub podziału nieruchomości,
  • przygotowywanie wniosków do właściwych organów i Sądu o: łączenie lub dzielenie nieruchomości, obciążenie oraz wykreślenie hipoteki, założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, wpisanie odrębnej własności lokali oraz budynku,
  • przygotowywanie wniosków do właściwych organów w sprawach dot. zmiany okresu użytkowania  wieczystego gruntu,
  • prowadzenie spraw o zwrot nieruchomości wywłaszczonych pod budowę osiedli,
  • opracowywanie odwołań w sprawach wypowiedzenia przez właścicieli gruntu wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  • przygotowywanie pod względem prawnym danej nieruchomości do określenia przedmiotu odrębnej własności lokali,
  • ustalanie z notariuszami treści projektów aktów notarialnych nabycia, zbycia, zamiany nieruchomości przez Spółdzielnię oraz ustanowienia odrębnej własności lokali.