Stanowisko pracy: 

Opis stanowiska:

Zakres czynności:

 1. Prowadzenie sekretariatu Administracji Osiedla.
 2. Koordynacja bieżących prac Administracji Osiedla w zakresie obiegu korespondencji i obsługi mieszkańców.
 3. Prowadzenie rejestrów umów z Wykonawcami zewnętrznymi.
 4. Zamawianie oraz wydawanie materiałów biurowych pracownikom Administracji Osiedla.
 5. Administrowanie stroną internetową Administracji Osiedla oraz współpraca z Biurem Zarządu WSM.
 6. Prowadzenie umów na świadczenie dostaw i usług przez Wykonawców zewnętrznych dla Administracji Osiedla w zakresie Sekretariatu.
 7. Przyjmowanie i rejestrowanie w dzienniku podawczym Administracji Osiedla WSM Zatrasie korespondencji przychodzącej i wychodzącej od mieszkańców, instytucji oraz wykonawców.
 8. Dostarczanie i odbieranie bieżącej korespondencji z kancelarii Biura Zarządu WSM.
 9. Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Pracodawcę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 10. Wykonywanie zadań w zakresie obsługi kancelaryjnej Działów Technicznego, Eksploatacji oraz Księgowości.

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w Spółdzielniach Mieszkaniowych
 • Biegła znajomość programów: MS Office, Papirus (mile widziane)
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pakiet socjalny: ubezpieczenie grupowe, ZFŚS, dofinansowanie do wyjazdów urlopowych

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 11.09.2020 r. na email sekretariat@wsm-zatrasie.pl  pocztą lub osobiście w sekretariacie Administracji Osiedla WSM Zatrasie pok. Nr 15 (I piętro) w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Administracja Osiedla Zatrasie, ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa z dopiskiem na kopercie:

„Inspektor ds. administracyjnych i organizacyjnych     ”

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, Biuro Zarządu  na stanowisko „Inspektor ds. administracyjnych i organizacyjnych” zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz. U.  2018 r. poz. 1000).Zostałem/zostałam poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,  a także prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. W przypadku chęci udziału w przyszłych rekrutacjach kandydat powinien wyrazić na to zgodę.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informuję, że;

1)        Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie („WSM”), ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000074605, www.wsm.pl.

2)        W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iodo@wsm.pl lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przetwarzania niezbędnych danych w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub współpracą; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią; przetwarzanie na podstawie dobrowolnej zgody udostępnionych przez kandydata danych osobowych, których zakres wykracza poza katalog wskazany w kodeksie pracy/przepisach prawa oraz w przypadku wykorzystania danych do innych rekrutacji niż dane zostały podane, prowadzonych przez Administratora.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4)        Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez WSM lub stronę trzecią należą ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (monitoring); ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w WSM; stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.;

5)        WSM może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rekrutacji kandydatów do pracy; usługi  techniczno –informatyczne, w tym analityczne; usługi medycyny pracy. Administrator będzie udostępniać dane osobowe doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

6)        WSM nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

7)        Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje – przez okres 1 roku po zakończeniu roku, w którym była wyrażona na to zgoda. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od zakończenia rekrutacji, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania

8)        Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani również  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9)        W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia  w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10)      Podanie danych osobowych wynikających z przepisów kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak ich podanie jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji

11)      W zakresie danych podawanych przez kandydata w procesie rekrutacji, podanie tych danych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji – fakt ich niepodania skutkować będzie nierozpatrzeniem Państwa kandydatury. W zakresie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych spoza katalogu danych określonych w kodeksie pracy lub innych przepisach, wyrażenie zgody jest dobrowolne, bez wpływu na rekrutację.

12)      WSM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie a także nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.

Skip to content