Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Elbląska 14

01 – 737 Warszawa 

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Księgowości

Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

 • organizuje i koordynuje całokształt spraw prowadzonych przez Dział Ekonomiczno-Księgowy, także zgodnie z dyspozycją Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowego,
 • opracowuje wytyczne do planów gospodarczo-finansowych jednostek organizacyjnych Spółdzielni,
 • udziela pomocy jednostkom organizacyjnym administrowanym przez Zarząd w sporządzaniu planów gospodarczo-finansowych, a w szczególności przy sporządzaniu kalkulacji opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • sporządza zbiorcze plany gospodarczo-finansowe Spółdzielni z podziałem na rodzaje działalności gospodarczej i jednostki organizacyjne,
 • sporządza kwartalne i roczne sprawozdania z realizacji planów gospodarczo-finansowych z podziałem na rodzaje działalności gospodarczej i jednostki organizacyjne,
 • współpracuje i koordynuje prace przy sporządzaniu rocznego sprawozdania z działalności Spółdzielni,
 • wnioskuje o lub przygotowuje zmiany do wewnętrznych aktów normatywnych (regulaminów) z problematyki ekonomiczno-finansowej,
 • opracowuje analizy stanu ekonomiczno-finansowego Spółdzielni w przekroju jednostek organizacyjnych i przekazuje je do wykorzystania organom samorządowym Spółdzielni,
 • sprawuje nadzór nad gospodarką funduszem płac w Biurze Zarządu w ramach obowiązujących Spółdzielnię rygorów,
 • opracowuje analizy ekonomiczne, prognozy krótko i długoterminowe dla określonych problemów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • sprawuje nadzór nad prawidłowością rozliczania kosztów inwestycji, ustalania wysokości wkładów i spłaty kredytów,
 • sprawuje nadzór nad funduszami Spółdzielni i ich analizą,
 • koordynuje prace przy sporządzaniu okresowej i rocznej sprawozdawczości GUS przygotowywanej przez zespół ds. ekonomicznych i pozostałe komórki organizacyjne Biura Zarządu,
 • bierze udział w obsłudze audytów sprawozdań finansowych Spółdzielni,
 • odpowiada za obsługę kontroli resortowych i lustracji,
 • sprawuje nadzór nad prawidłowością rozliczeń z członkami Spółdzielni w zakresie wymiarów opłat eksploatacyjnych, rozliczeń CO, CW i ZW w jednostkach administrowanych przez Zarząd,
 • przygotowuje i wnosi na posiedzenia Zarządu WSM projekty decyzji Zarządu /uchwały, postanowienia – w zakresie ekonomiczno-finansowym/,
 • współpracuje z Komisją Rewizyjną Rady Nadzorczej, przygotowuje materiały na posiedzenia.

Wymagania konieczne:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej (3 lata),
 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse),
 • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, spółdzielczego oraz o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • znajomość zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
 • doświadczenie we współpracy z biegłym rewidentem,
 • znajomość programu księgowego SoftHard / Papirus SQL,
 • umiejętność obsługi komputera, MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na kierowniczym stanowisku (3 lata),
 • zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania zespołem,
 • dobra organizacja pracy,
 • kultura osobista, odporność na stres.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowę o pracę.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 • aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 • aktualne oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie prokuratorskie lub sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
 • Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Kierownika Księgowości zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018 r. poz. 1000).
Skip to content