KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych WSM

Miejsce pracy: Warszawa

I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe ( preferowane min. magisterskie lub równorzędne), preferowane kierunki: budownictwo, zarządzanie, prawo, administracja, ekonomia,
 2. Co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość problematyki prowadzenia działalności remontowej, planowania i przygotowania inwestycji oraz procesów inwestycyjnych.
 4. Znajomość problematyki dotyczącej nadzoru w zakresie eksploatacji zasobów mieszkaniowych,   bilansu energetycznego nieruchomości oraz usuwania barier architektonicznych w zasobach mieszkaniowych ,
 5. Znajomość przepisów w zakresie m.in. prawa budowlanego, energetycznego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o ochronie praw lokatorów i ustawy o  własności lokali.
 6. Zdolności interpersonalne, w szczególności umiejętność kontaktu z klientem, prowadzenia negocjacji i mediacji
 7. Dobra znajomość obsługi komputera.

 

II. Wymagania pożądane:

 1. Kompetencje i organizacja pracy oraz orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kultura osobista.
 2. Dyspozycyjność.

 

III. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 2. Doświadczenie i umiejętności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

 

IV. Zgłoszenia kandydatów:

 1. Życiorys (CV) ewentualnie wraz ze zdjęciem oraz dane kontaktowe.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Dokumenty potwierdzające minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej trzy lat na stanowisku kierowniczym.
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 6. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych , Urz. UE L 119, s 1).
 7. Pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej, z członkiem Rady Nadzorczej WSM.
 8. Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, ale w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 9. Zgłoszenie niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
 10. Ewentualne referencje od poprzednich pracodawców.

 

V. Zgłoszenia kandydatów:

 1. Pisemne oferty zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do dn. 19.08.2024r.  do godziny 15.00 w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter lub pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Rada Nadzorcza WSM ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych” – „ NIE OTWIERAĆ KOPERT”.
 2. Zgłoszenia złożone po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Na posiedzenie Rady Nadzorczej, na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania konkursu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Rada Nadzorcza przeprowadzi z kandydatami zaproszonymi na posiedzenie Rady indywidualne rozmowy w celu rozstrzygnięcia konkursu i dokona wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.
 6. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert.
 7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego,  lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.
 8. Na stronie internetowej wsm.plznajduje się Statut Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  oraz Regulamin Zarządu określający obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.
Skip to content