WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

 ogłasza przetarg:

 

na wykonanie odwzorowania cyfrowego dokumentacji technicznej budynków będących w zasobach Osiedla „Piaski” Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia są do nabycia w okresie od dnia 26.10.2023  do dnia 13.11.2023, w Administracji Osiedla „Piaski” WSM przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1500

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobligowane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są: Janusz Gnitecki

Od Oferentów wymagane są:

  1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
  2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 500,00 zł. (słownie złotych pięćset) na rachunek bankowy: 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie odwzorowania cyfrowego dokumentacji technicznej budynków będących w zasobach Osiedla „Piaski”. Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert” należy składać w Administracji Osiedla „Piaski” WSM przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie, najpóźniej do dnia 13 listopada br. do godz. 14.00 .

Otwarcie ofert nastąpi w Administracji Osiedla „Piaski” WSM przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie, w dniu 13 listopada br. o godz. 14.30 .

Termin realizacji zamówienia: max 14 tygodni.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 45 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.WSM jako organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

Skip to content