WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg:

na wykonanie odwzorowania cyfrowego dokumentacji technicznej budynków będących w zasobach Osiedla Żoliborz II Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia są do nabycia w okresie od dnia 30.10.2023 r. do dnia 9.11.2023 r. w Administracji Osiedla Żoliborz II WSM przy ul. Ks.T.Boguckiego 1 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1500

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobligowane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są: Adam Lewiński

Od Oferentów wymagane są:

  1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
  2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 500,00 zł. (słownie złotych pięćset) na rachunek bankowy o numerze: 17 1020 1156 0000 7302 0006 5235.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie odwzorowania cyfrowego dokumentacji technicznej budynków będących w zasobach Osiedla Żoliborz II Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert” należy składać w Administracji Osiedla Żoliborz II WSM przy ul. Ks.T.Boguckiego 1 w Warszawie, najpóźniej do dnia 10.11.2023 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w Administracji Osiedla Żoliborz II WSM przy ul. Ks.T.Boguckiego 1 w Warszawie, w dniu 10.11.2023 r. o godz. 1000.

Termin realizacji zamówienia: do 31.01.2024 r.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 45 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.

WSM jako organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

Skip to content