KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH–GŁÓWNY KSIĘGOWY WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych / Główny Księgowy WSM

Miejsce pracy: Warszawa

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku  ekonomicznym (z zakresu dyscyplin naukowych: ekonomii, finansów, rachunkowości)  
 2. Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość problematyki funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
 4. Znajomość przepisów w zakresie m.in. prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, niezbędnych w funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.
 5. Znajomość zasad rachunkowości zarządczej i kontroli finansowej.
 6. Znajomość w zakresie opracowywania finansowych planów krótko i długoterminowych oraz nadzoru nad ich realizacją z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.
 7. Znajomość prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzenia kontroli w tym zakresie.
 8. Znajomość zasad finansowania, rozliczania i oceny efektywności ponoszonych kosztów inwestycji z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.
 9. Umiejętność analizowania występujących bieżących i przewidywanych perspektywicznych wewnętrznych i zewnętrznych niekorzystnych warunków mających wpływ na działalność spółdzielni i podejmowania działań dla uniknięcia bądź ograniczenia ich skutków.
 10. Dobra znajomość obsługi komputera i programów finansowo-księgowych, pożądana znajomość programu „Papirus”.
 11. Znajomość przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości oraz podatku od osób prawnych, fizycznych oraz VAT.

Atutem będzie posiadanie przez Kandydata uprawnień biegłego rewidenta. 

Wymagania pożądane:

 1. Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 2. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 3. Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kultura osobista.
 4. Dyspozycyjność.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. Życiorys (CV) ewentualnie wraz ze zdjęciem oraz adres, telefon kontaktowy, adres poczty mailowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych ekonomicznych.
 4. Dokumenty potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku kierowniczym.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
 7. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne, karno-skarbowe jak również sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 9. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych – główny księgowy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 10. Pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej, z członkiem Rady Nadzorczej WSM.
 11. Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, ale w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 12. Zgłoszenie nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
 13. Ewentualne referencje od poprzednich pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów:

 1. Pisemne oferty zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 28.02.2022 r. do godziny 15.00 w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter lub pocztą (decyduje data wpływu do kancelarii WSM) w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Rada Nadzorcza WSM ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych / Główny Księgowy” – „NIE OTWIERAĆ KOPERT”.
 2. Zgłoszenia złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Na posiedzenie Rady Nadzorczej, na rozmowę kwalifikacyjną (II etap) zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania konkursu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będzie w szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Rada Nadzorcza przeprowadzi z kandydatami zaproszonymi na posiedzenie Rady indywidualne rozmowy w celu rozstrzygnięcia konkursu i dokona wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych / Główny Księgowy.
 6. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert.
 7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego,  lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.
 8. Na stronie internetowej wsm.pl znajduje się Statut Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Sprawozdanie finansowe za 2018 r.  oraz Regulamin Zarządu określający obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych – Głównego Księgowego.

 

Skip to content