Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

I. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 28,00 m² znajduje się przy ul. Broniewskiego 21 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest wolnostojąco, wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

II. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

III. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Zatrasie przy ul. Elbląskiej 14 weście. B w Warszawie, w Sekretariacie  do dnia 05.10.2023 r.  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 21 o pow.28,00 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 06.10.2023 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji), powinna zawierać następujące dane:

a) dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

– numer PESEL,

– nr dowodu osobistego lub paszportu,

b) oferowaną wysokość czynszu najmu (netto bez mediów),

c) dane kontaktowe.

a) status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) numer NIP,

c) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,

d) oferowaną wysokość czynszu najmu,

e) dane kontaktowe.

IV. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 31,00 zł za 1 m² netto (bez mediów).

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego (wraz z mediami)  czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 

V. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 42 71 111 lub 570-274-424

VI. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Skip to content