OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

I. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal nr 3 o powierzchni 20,4 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Kompasowej 12 w Warszawie, dzielnica Praga Południe. Lokal składa się z jednego pomieszczenia oraz pomieszczenia w.c. wraz z umywalką, posiada oświetlenie w stanie dobrym. Lokal posiada kanalizację oraz zimną i ciepłą wodę wraz z c.o.

II. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

III. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 7) do dnia 21 września 2023 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Kompasowej 12”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 22.09.2023 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni).

IV. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 30,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu najmu doliczane są koszty eksploatacji.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

V. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 56-13-406, lub 534-113-916

VI. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Skip to content