Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Biuro Zarządu

ul. Elbląska 14

01-737 Warszawa

ogłasza nabór na stanowisko: Samodzielny KSIĘGOWY/A

Miejsce pracy:  Warszawa

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

  • rozliczanie i rozksięgowywanie kosztów w podziale na nieruchomości

  • analiza kont utworzenia i rozwiązania rezerw na należności i świadczenia pracownicze

  • dekretacja dokumentów księgowych, memoriałów i pozostałych

  • uzgadnianie na bieżąco sald poszczególnych kont księgowych syntetycznych z analityką

  • rozliczenia dotyczące podatku VAT

  • sprawdzanie kont bilansowych w okresach sprawozdawczych

  • pomoc przy sporządzaniu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych z działalności Spółdzielni

  • księgowanie faktur zakupu i ewidencja zobowiązań Spółdzielni

  • sporządzanie not księgowych

  • ewidencjonowanie obrotów na rachunkach bankowych Spółdzielni

  • kontrola dokumentów finansowych

  • uzgadnianie sald i sporządzanie analityki kont na dla potrzeb sprawozdawczości

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, specjalność rachunkowość, finanse

 • co najmniej 3 – letniego doświadczenia zawodowego w księgowości Spółdzielni

 • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

 • znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, spółdzielczego oraz o spółdzielniach mieszkaniowych

 • umiejętność obsługi komputera w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel

Wymagania dodatkowe:

  • dobra organizacja pracy

  • znajomość programu księgowego SoftHard / Papirus SQL

  • doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, przygotowywaniu sprawozdań finansowych, współpracy z audytorami oraz instytucjami państwowymi (US, ZUS)

  • znajomość zasad finansowania, rozliczania i oceny efektywności ponoszonych kosztów inwestycji z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych, kultura osobista

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowę o pracę,

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w terminie do dnia 23.04.2021 r. aplikacji, klikając w przycisk aplikowania lub pocztą/osobiście w kancelarii WSM pok. Nr 7(parter) w zamkniętych kopertach zaadresowanych na: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa z dopiskiem, że zgłoszenie dotyczy rekrutacji na stanowisko „Samodzielny Księgowy”.

Skip to content