WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na: ustabilizowanie fundamentu poprzez wzmocnienie gruntu metodą iniekcji geopolimerowych w budynku przy ul. Braci Załuskich 4 w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do 30.09.2023 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć bezpłatnie od dnia 07.03.2023 r. do dnia 16.03.2023 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie.

Wadium na przetarg wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), należy je wnieść do 17.03.2023 r. do godz. 10:00. Rachunek bankowy do wpłaty wadium: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 17.03.2023 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 17.03.2023 r.
o godz. 10:15.

Osoby do kontaktu z oferentami: p. Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45 80, e-mail: renata.wojcieska@wsm3.pl), p. Mariusz Wrzesiński (tel. 22  203 45 80, e-mail: mariusz.wrzesinski@wsm3.pl).

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.

Skip to content