PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

  1. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

badanie sprawozdania finansowego za 2021 r., 2022 r.

Termin wykonania: 2021 r. – 2023 r.

Niezbędne materiały wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać pocztą elektroniczną (e-mail)

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:

magdalena.molas@wsm.pl (tel. 22 56 13 425),

kamila.gumowska@wsm.pl (tel. 22 56 13 430)

Od Oferentów wymagane są:

-wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:
4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) na nr konta:

PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.

lub

-przedłożenie gwarancji bankowej na kwotę wadium

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na badanie sprawozdania finansowego 2021-2022

oraz ”nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”,

należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, do 08.11.2021 r. godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w Siedzibie WSM, ul. Elbląska 14, w Sali konferencyjnej – 2 piętro
w dniu 08.11.2021 r.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Skip to content