Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont ciągów pieszo-jezdnych (roboty brukarskie) do wykonania w 2024 r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II w Warszawie

  • Termin realizacji zamówienia – do 11.2024 r.
  • Termin składania ofert – do 05.06.2024 r. do godz. 900
  • Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, Warszawa ks. T. Boguckiego 1
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn.: 05.06.2024 r. o godz. 1000
  • Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SIWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Żoliborz II:PKO BP S.A. XV O/WARSZAWA 17 1020 1156 0000 7302 0006 5235
  • Wysokości opłat: wadium 20.000 zł, opłata za SIWZ 50 zł.
  • Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w sprawie przetargu jest z-ca dyr. ds. technicznych Adam Lewiński
  • Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Wadium wybranego Oferenta musi obejmować cały okres związania ofertą
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
  • Informacje dodatkowe: tel.: 22 839 48 41, 22 839 34 92, dzial.techniczny@wsm2.pl
Skip to content