Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Rudawka

z siedzibą przy ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

   Ogłasza przetarg na:

  • Utrzymanie czystości, właściwego stanu sanitarnego budynków, przynależnych do nich terenów zielonych i utwardzonych oraz terenów zielonych i utwardzonych niezabudowanych znajdujących się w zasobach Administracji Osiedla WSM Rudawka
  • Termin składania ofert do dnia 04.06.2024 r. do godz. 1000 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 3 (parter).
  • Otwarcie ofert nastąpi 04.06.2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Administracji Osiedla WSM Rudawka przy ul. Dolnośląskiej 3, pokój nr 32, III piętro.
  • Materiały przetargowe (SWZ) do pobrania nieodpłatnie, drogą e-mail: czescik@wsm-rudawka.pl lub aneta.boryczka@wsm-rudawka.pl
  • Wadium w wysokości 5000,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 92 1020 1026 0000 1002 0304 2553 do dnia  03.06.2024 r. do godz. 15:00.
  • Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni.
  • Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Dorota Częścik – email: dorota.czescik@wsm-rudawka.pl,  tel. 797 993 009 lub 22 56 89 768

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Skip to content