WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg

na wykonanie odwzorowania cyfrowego dokumentacji technicznej budynków będących w zasobach Osiedla Wawrzyszew Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Warunków Zamówienia są do nabycia w okresie od dnia 31.10.2023 do dnia 16.11.2023, w Administracji Osiedla Wawrzyszew WSM przy ul. Wolumen 8c
w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1500

Pobierając SWZ osoby zainteresowane będą zobligowane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SWZ, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są: Pani Ewa Szeflińska, telefon 732-005-850.

Od Oferentów wymagane są:

  1. Spełnienie wymogów określonych w SWZ.
  2. Wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 500,00 zł. (słownie złotych pięćset) na rachunek bankowy: PKO BP SA XV Oddział w Warszawie nr 49 1020 1156 0000 7802 0006 3735 z zaznaczeniem w tytule postępowania jakiego dotyczy.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie odwzorowania cyfrowego dokumentacji technicznej budynków będących w zasobach Osiedla Wawrzyszew Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

wraz z adnotacją: „Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert” należy składać w Administracji Osiedla Wawrzyszew WSM przy ul. Wolumen 8c w Warszawie, najpóźniej do dnia
16 listopada 2023 r. do godz. 9:00 .

Otwarcie ofert nastąpi w Administracji Osiedla Wawrzyszew WSM przy ul. Petofiego 3 w sali konferencyjnej im. Krzysztofa DE Pourbaix., w dniu 16.11.2023 r. o godzinie 10:00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną obowiązująca w dniu otwarcia. Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele Wykonawców.

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez 45 dni od dnia upływu terminu ustalonego na składanie ofert.WSM jako organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.

Skip to content