WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”

z siedzibą przy ul. Wolumen 8C,   01-912  Warszawa

tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na:

Wykonanie remontu częściowego elewacji budynków przy ul. Czechowa 2, Dantego 7, Szekspira 2, Szekspira 4 oraz Tołstoja 1 na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

Wymagane terminy realizacji: 

  • rozpoczęcie wykonania robót –    termin rozpoczęcia realizacji 7 dni po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem konieczności przesunięcia przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia robót w przypadku gdy warunku termiczne lub pogodowe uniemożliwiają albo utrudnią wykonanie robót  zgodnie z obowiązującymi normami lub odpowiednim reżimem technologicznym.
  • realizacja zamówienia –    nie później niż do 15.11.2024 r.
  • gwarancja na wykonane roboty –    nie mniej niż 36 m-cy od daty odbioru, okres gwarancji jest przedmiotem oceny.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 11 lipca 2024 r. do dnia 25 lipca 2024 r., w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 8C, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: Pan Bartosz Bichler. nr tel. 22 864 63 02, mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości – 8 000 zł, dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa nr rachunku 49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 25.07.2024 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 25.07.2024 r. o godzinie 1100.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 10.07.2024 r.

Skip to content